888 view

POWER POINTS DAILY CHANTING

Pháp Nhãn Temple

 

 

KINH DI GIÁO ENGLISH

KINH DẠY NGƯỜI CON PHẬT ENGLISH

KINH HANH PHÚC ENGLISH

KINH KALAMA ENGLISH

KINH MỘT MÌNH CẦU NGUYỆN ENGLISH

KINH THIỆN SINH ENGLISH

KINH TỪ BI METTA ENGLISH

TỤNG KINH HẠT GIỐNG TỐT ENGLISH

TỤNG KINH LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT ENGLISH

TỤNG KỊNH NIỆM ÂN ENGLISH

TỤNG KINH PHẬT ĐẢN ENGLISH

 

Compiled by Venerable Master Thích Trừng Sỹ

 

 

Facebook Comments Box

Leave a Reply