357 lượt xem

Kinh Dạy Mười Điều Phi Đạo Đức Người Tu Học Phật cần Phải Tránh

Thích Trừng Sỹ

Thánh Tăng Sivali – Thần Tài trong Đạo Phật

KINH DẠY MƯỜI ĐIỀU PHI ĐẠO ĐỨC

NGƯỜI TU HỌC PHẬT CẦN PHẢI TRÁNH[1]

Kinh Tăng Nhất A Hàm/ Chương Mười Pháp/ 46. Phẩm Đức Hạnh/ Kinh Số Bảy

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Thế Tôn đang lưu trú ở Chùa Kỳ Viên do vị nam cư sĩ doanh nhân Tu-đạt Cấp-cô-độc và thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào một ngày đẹp trời, Đức Thế Tôn tập hợp các chúng đệ tử và giảng dạy mười điều phi đạo đức mà người tu học Phật cần phải tránh. Những người tu học Phật nào mà vướng mắc mười pháp phi đức hạnh dưới đây, thì tự chính họ sẽ đoạn tận tất cả các công đức và pháp lành trong đời sống hằng ngày. Khi sống, thì họ bất an, và khi chết, thì họ sẽ tái sinh vào cảnh giới xấu ác. Mười điều phi đức hạnh được trình bày từng bước như sau.

Một là, những ai có đủ duyên lành tu học Phật Pháp và thọ nhận giới Pháp, nhưng không hành trì giới Pháp, làm cho giới đức bị sứt mẻ và khiếm khuyết thì họ là những kẻ phá giới và phá kiến. Đây điều phi đức hạnh thứ nhất người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Hai là, những ai lười biếng ăn, uống, và ngủ nghỉ nhiều, tiêu thụ các chất say, các chất độc tố, tin tức bạo động và hận thù, không lo tu học và ứng dụng Phật Pháp để phụng sự cho tha nhân, không có tinh thần Bồ-tát đạo để dấn thân giúp đời và cứu người để làm Phật sự cho số đông. Họ không tin những lời nói chân thật, không tin sâu vào nhân quả, và chê bai Tam Bảo. Đây là điều phi đức hạnh thứ hai người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Ba là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng không thực hành Phật Pháp, không hoan hỷ khi thực hành Phật Pháp, không sống đúng với chánh Pháp, không ứng dụng Phật Pháp, không kế thừa Phật Pháp, không hoằng dương chánh Pháp, và không có tinh thần dấn thân vào việc giảng dạy Phật Pháp để làm lợi lạc quần sanh. Đây là điều phi đức hạnh thứ ba người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Bốn là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng tập khí và thói phàm của họ vẫn còn dày đặc chưa được chuyển hóa, ganh tị hơn thua với người khác. Họ sống trong Tăng đoàn, nhưng thường biếng nhác, không hòa hợp với Tăng đoàn, không tiếp nhận và lắng nghe những ý kiến hay và những lời chỉ dẫn đúng của Tăng đoàn, và họ không có tâm hoan hỷ tiếp nối dòng giống thánh. Đây là điều phi đức hạnh thứ tư người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Năm là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng không biết tri túc và không biết trân quý những gì đang có, chạy theo trần cảnh, vướng mắc bụi trần, tham đắm lợi dưỡng cá nhân, và bị tài dục, sắc dục, danh dục, ăn uống, và ngủ nghỉ chi phối và chế ngự. Đây là phi phi đức hạnh thứ năm người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Sáu là, những ai mang danh là Phật tử, đi Chùa nhiều năm, nhưng kiến thức tu học Phật Pháp của họ thì sơ xài. Thỉnh thoảng họ lên Chùa và cúng cho Chùa một ít qua quả và hoa trái, họ cầu xin đủ thứ, như cầu xin Đức Phật cho họ trúng số, và xem Đức Phật như một Vị thần linh có quyền năng ban phước và giáng họa con người. Vì họ hiểu nhân quả một cách hời hợt, nên tâm của họ tràn ngập mê tín dị đoan, như coi tướng số, bói toán, phong thủy, ngày giờ tốt xấu, thờ thần tài, thần táo, đốt giấy vàng mã, v.vv… Khi gặp nghịch cảnh chướng ngại, thì trong họ tham khởi, sân khởi, si khởi, vô minh, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, và tà định cùng sinh khởi. Đây là điều phi đức hạnh thứ sáu người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Bảy là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng không thân cận và gần gũi các bậc thiện tri thức, thầy lành, bạn tốt, và môi trường tốt. Ngược lại, họ thường xuyên giao du với các vị ác tri thức, thầy tà, bạn xấu, và môi trường xấu. Đây là điều phi đức hạnh thứ bảy người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Tám là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng không dành thời gian thích hợp cho việc tu tập thiền định để nạp thêm bình điện tâm linh và để nuôi dưỡng thân tâm. Họ cứ lo rong ruỗi bên ngoài, chạy theo trần cảnh. Thân tâm bị tán loạn, không có định tĩnh và nhất tâm. Đây là điều phi đức hạnh thứ tám người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Chín là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng hành trì và ứng dụng không đúng với Phật Pháp. Họ mượn danh và hình ảnh của đạo Phật, nhưng nội dung của những gì họ làm không đúng với Phật Pháp, hoàn toàn chứa đầy bát tà đạo, tà Pháp, tà tín, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà tinh tấn, tà niệm, và tà định đưa đến bất hạnh và khổ đau đến nhiều người. Ví dụ, họ tôn thờ bò, thờ cọp, thờ rắn, v.vv…

Những gì họ suy nghĩ không đúng với những gì họ nói. Những gì họ nói không đúng với những gì họ làm, và ngược lại, những gì họ làm không đúng với những gì họ nói và những gì họ suy nghĩ. Đây là điều phi đức hạnh thứ chín người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Mười là, những ai tu học Phật Pháp, nhưng không có đời sống hướng thượng, hướng thiện, và không có đời sống tâm linh trong Phật Pháp. Họ không ý thức xây dựng đời sống an vui và hạnh phúc cho gia đình và ổn định cho xã hội. Ngược lại, họ sống đời sống ngoại tình và xâm phạm tình dục của trẻ em. Đây là điều phi đức hạnh thứ mười người tu học Phật Pháp cần phải tránh.

Những ai vi phạm mười điều phi đức hạnh trên đây thì họ không phải là đệ tử chân chánh của đạo Phật. Họ rất lo âu và sợ hãi trong hiện tại và trong tương lai. Do đó, người tu học Phật Pháp cần phải tránh mười điều phi đức hạnh trên. Khi hiểu và thực hành Phập Pháp tốt đẹp được như vậy, thì Pháp học, Pháp hành, Pháp hỷ, Pháp lạc, Pháp thành, và Pháp chứng có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Sau khi nghe Đức Phật giảng dạy xong, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, nỗ lực thực hành, và phát nguyện, đồng truyền bá những lời Đức Phật dạy để làm lợi ích cho quần sinh ngay tại thế gian này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

(3 lần, O)

Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ biên soạn

Discourse On Teaching The Ten Unethical Things People Studying The Buddhadharma Need To Avoid

[1] Tham khảo Kinh Tăng Nhất A Hàm/ Chương Mười Pháp/ 46. Phẩm Kết Cấm/ Kinh Số Bảy

https://thuvienhoasen.org/a34814/kinh-duc-hanh-cua-vua-va-tu-si

https://thuvienhoasen.org/p16a11273/5/muoi-phap

 

Facebook Comments Box

Trả lời