873 lượt xem

Kinh tụng hằng ngày thuộc lòng

Thích Trừng Sỹ

KINH TỤNG HẰNG NGÀY THUỘC LÒNG

BÀI TỤNG MỘT
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)

Tán dương Phật

Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc đẩu
Xin quay về nương tựa
Bậc Thầy của nhân thiên.
.
Sen quý nở đài giác ngộ,
Hào quang chiếu rạng mười phương,
Trí tuệ vượt tầm pháp giới,
Từ bi thắm nhuần non sông,
Vừa thấy dung nhan Điều Ngự,
Tâm thành trọn lòng kính dâng,
Hướng về tán dương Tam Bảo,
Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng.
Thành kính đảnh lễ Tam Bảo
Phật là Thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Tướng tốt đoan trang
Trí và bi viên mãn.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
.
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
.
Tăng là Đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
.
Đệ tử nương nhờ Tam Bảo
Trên con đường học đạo
Biết Tam Bảo của tự tâm
Nguyện tu học tinh cần
Làm sáng lòng Ba Viên Ngọc Quý.
.
Con nguyện từ này cho tới trọn đời nương tựa Đức Phật, Người đưa đường chỉ lối từ, bi, và trí tuệ cho con trong cuộc đời.
Con nguyện từ này cho tới trọn đời nương tựa chánh Pháp, con đường thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
Con nguyện từ này cho tới trọn đời nương tựa Tăng chúng, Đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức, hòa hợp, và tỉnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)
.
Con nguyện từ nay cho tới trọn đời nương tựa Đức Phật, không nương tựa tà thần, quỷ vật, và những điều xấu ác.
Con nguyện từ nay cho tới trọn đời nương tựa chánh Pháp, không nương tựa ngoại đạo và tà giáo.
Con nguyện từ nay cho tới trọn đời nương tựa Tăng chúng, không nương tựa những tà sư, tà pháp, người xấu, và môi trường xấu.
Cúi mong Đức Thế Tôn hoan hỷ tiếp nhận cho con làm đệ tử tu học của Ngài. Từ nay cho tới trọn đời, con quyết tâm nương tựa Đức Phật, chánh Pháp, và Tăng Đoàn. 
Con nguyện học, hiểu, thực hành, và ứng dụng Phật Pháp vào trong đời sống hằng ngày để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)
Hồi hướng công đức
Công đức tu tập hôm nay
Nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài
Con và tất cả mọi người
Cùng nhau thực tập con đường Thế Tôn.
.
Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật-đà-da
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt-mạ-da.
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya.
(Chuông, 1 lạy)
.
Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm. 
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
Nam Mô Phật Bảo
Nam Mô Pháp Bảo
Nam Mô Tăng Bảo
(Chuông, chuông, chuông)
.
BÀI TỤNG HAI
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)

Tán dương Phật

Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc đẩu
Xin quay về nương tựa
Bậc Thầy của nhân thiên.
Khai Kinh
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh chuyên giáo nghĩa huyền vi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)
Niệm Ân Phật Bảo
Đức Phật Thế Tôn;
Bậc Thầy lãnh đạo tâm linh an bình và cao thượng của chúng con
Bậc Thầy xứng đáng nhất để được cúng dường,
Bậc Thầy có đầy đủ thương yêu và hiểu biết, đức hạnh và tuệ giác viên mãn.
Bậc Thầy khéo vượt qua tới bờ giải thoát, an vui, và hạnh phúc toàn vẹn,
Bậc Thầy hiểu thấu thế gian,
Bậc Thầy có khả năng điều phục được con người,
Bậc Thầy của cả hai giới thiên và nhân
Bậc Thầy đã giác ngộ và tỉnh thức tròn đầy
Bậc Thầy đáng được thế gian tôn sùng và quý kính nhất trên đời. (Chuông)
Niệm Ân Pháp Bảo
Chánh Pháp của Đức Thế Tôn do chính Ngài khéo thuyết giảng
Rất thiết thực hiện tại
Có giá trị vượt thoát thời gian 
Có khả năng chuyển hóa thân tâm
Có khả năng dập tắt các phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, v.vv…
Nương vào Phật Pháp, người trí có khả năng tự mình tu tập thông đạt chánh Pháp
đến để thấy
đến để nghe, 
đến để hiểu, 
đến để học, 
đến để thực hành, 
và đến để thưởng thức những hoa trái an vui và giải thoát ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)
Niệm Ân Tăng Bảo
Tăng Bảo của Đức Thế Tôn là Đoàn thể đang đi trên đường chân thiện, chân chánh, chính trực, tốt đẹp, và thích hợp; là Đoàn thể đang hướng theo Phật Pháp, tu tập Phật Pháp, và sống đúng với tinh thần Phật Pháp. 
Trong Đoàn thể thánh thiện này, có những vị đã và đang chứng quả thánh thứ nhất – Tu-đà-hoàn, quả thánh thứ hai – Tư-đà-hàm, quả thánh thứ ba – A-na-hàm, và quả thánh thứ tư – A-la-hán, gồm thâu bốn đôi và tám bậc thánh quả, thành tựu các khía cạnh đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến. 
Đoàn thể này xứng đáng được nương tựa, phụng sự, quy kính, quý trọng, ngưỡng mộ, và cúng dường, là ruộng phước đức tốt đẹp cho thế gian gieo trồng. (Chuông)
Niệm Ân Giới Pháp
Giới Pháp của Đức Thế Tôn, Luật nghi và Chánh niệm Tăng thân đang tiếp nhận, thực tập, truyền bá, và hộ trì, 
là giới thân nguyên vẹn, 
là giới thân không bao giờ bị sứt mẻ, 
là giới thân không bao giờ bị nhiễm ô, 
là giới thân không bao giờ bị tỳ vết, 
là giới thân không bao giờ bị hỗn tạp, 
là giới thân được người trí khen ngợi và ngưỡng mộ, 
là giới thân có công năng bảo vệ tự do, 
là giới thân đưa tới không sợ hãi, 
là giới thân đưa tới đạo đức, thiền định, trí huệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến, 
là giới thân đưa tới an vui và hạnh phúc đời đời. (Chuông)
Hồi hướng công đức
Công đức tu tập hôm nay
Nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài
Con và tất cả mọi người
Cùng nhau thực tập con đường Thế Tôn.
.
Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật-đà-da
(Chuông, 1 lạy)
.
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt-mạ-da.
(Chuông, 1 lạy)
.
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya.
(Chuông, 1 lạy)
.
Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm. 
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
Nam Mô Phật Bảo
Nam Mô Pháp Bảo
Nam Mô Tăng Bảo
(Chuông, chuông, chuông)
.
BÀI TỤNG BA
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)
Tán dương Phật
Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc đẩu
Xin quay về nương tựa
Bậc Thầy của nhân thiên.
Khai Kinh
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh chuyên giáo nghĩa huyền vi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)
Kinh Dạy Người Biết Sống Một Mình
Đức Thế Tôn dạy rằng:
Đừng tìm về quá khứ,
Đừng lo lắng tương lai.
Quá khứ đã qua rồi,
Tương lai thì chưa tới.
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại
Kẻ thức giả an trú,
Vững chãi và thảnh thơi.
Hãy tinh tiến hôm nay,
Đừng đợi đến ngày mai
Sức khỏe sẽ yếu dần
Không thể nào thực tập
Cái chết đến bất ngờ,
Không thể nào biết trước.
Người nào biết an trú
Đêm ngày trong chánh niệm,
Thì Mâu Ni gọi là:
Người biết sống một mình.
Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni
(3 lần, chuông)
Quán Chiếu Thân, Tâm, và Nghiệp
Tôi phải già, tôi không thể nào tránh khỏi cái già;
Tôi phải bệnh, tôi không thể nào tránh khỏi cái bệnh;
Tôi phải chết, tôi không thể nào tránh khỏi cái chết;
Tất cả những gì do thân nghiệp, khẩu nghiệp, và ý nghiệp của tôi tạo tác và gây ra, tôi không thể nào xa lìa và buông bỏ chúng, dù đó là nghiệp thiện, hay nghiệp bất thiện;
Ý thức rằng nghiệp thiện tôi tiếp tục duy trì và phát triển; nghiệp bất thiện tôi cố gắng nhận diện và chuyển hóa;
Tất cả những người thân, người thương, và những gì tôi trân quý hôm nay, một mai này tôi chắc chắn sẽ phải xa lìa và buông bỏ, tôi không thể nào tránh thoát khỏi sự xa lìa và buông bỏ ấy.
Tôi là kẻ thừa tự của những nghiệp quả, những cái duy nhất mà tôi có thể mang theo với tôi sau này.
Thân Tâm Tự Tại
Thân này không phải là tôi,
Tôi không kẹt vào nơi thân ấy,
Tôi là sự sống thênh thang,
Chưa bao giờ từng sinh,
cũng chưa bao giờ từng diệt.
Nhìn kia! Biển rộng trời cao,
Muôn vàn tinh tú lao xao.
Tất cả biểu hiện cùng tôi
từ nguồn linh tâm thức,
từ muôn đời tôi vẫn tự do.
Tử sinh là cửa ngõ ra vào,
tử sinh là trò chơi cút bắt.
Hãy mỉm cười cùng tôi,
Hãy thở nhẹ cùng tôi,
Hãy thiền tập cùng tôi,
Hãy niệm Phật cùng tôi.
Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni
(3 lần, chuông)
Tinh tấn trong tu tập
Đức Phật dạy rằng:
Ngày nay đã qua
Đời sống ngắn lại
Hãy nhìn cho kỹ
Ta đã làm gì
Đại chúng, hãy tinh cần tinh tấn
Như lửa cứu đầu
Hãy siêng năng thực tập Phật Pháp hết lòng
Hãy sống cho sâu sắc thảnh thơi
Hãy nhớ vô thường
Đừng để tháng ngày trôi đi vô ích.
Nam Mô Bồ Tát Thường Tinh Tấn.
(3 lần, chuông)
Bốn nguyện lớn của Bồ-tát
Chúng sinh không số lượng
Thệ nguyện đều độ khắp
Phiền não không cùng tận
Thệ nguyện dứt sạch
Pháp tu không kể siết
Thệ nguyện đều thực hành
Phật đạo không gì hơn
Thệ nguyện đều viên thành.
Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm.
(3 lần, chuông)
Hồi hướng công đức
Công đức tu tập hôm nay
Nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài
Con và tất cả mọi người
Cùng nhau thực tập con đường Thế Tôn.
.
Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật-đà-da.
 (Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt-mạ-da.
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya.
(Chuông, 1 lạy) 
Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm. 
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
Nam Mô Phật Bảo
Nam Mô Pháp Bảo
Nam Mô Tăng Bảo
(Chuông, chuông, chuông)
.
BÀI TỤNG BỐN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)
Tán dương Phật
Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc đẩu
Xin quay về nương tựa
Bậc Thầy của nhân thiên.
Khai Kinh
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh chuyên giáo nghĩa huyền vi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)
Ngày Đêm An Lành
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện từ bi thường gia hộ
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhựt phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ, xả, từ, bi đều thấm nhuần.
Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm
(3 lần, chuông)
Tập Điều Lành Hằng Ngày
(Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya. Chương III- Ba Pháp. XV. Phẩm Cát Tường. 150. Buổi Sáng Tốt Ðẹp. 41. Ngày Hạnh Phúc).
Buổi sáng nói điều lành
Buổi trưa nói điều lành
Buổi tối nói điều lành
Ta có một ngày vui. (Chuông)
Buổi sáng nghĩ điều lành
Buổi trưa nghĩ điều lành
Buổi tối nghĩ điều lành
Ta có một ngày vui. (Chuông)
Buổi sáng làm điều lành
Buổi trưa làm điều lành
Buổi tối làm điều lành
Ta có một ngày vui. 
Ta có một năm vui, và
Ta có cuộc đời vui. 
Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni.
(3 lần, chuông)
Tâm Kinh Tuệ Giác Qua Bờ
Avalokita, khi quán chiếu sâu sắc
Với tuệ giác qua bờ,
Bỗng khám phá ra rằng:
Năm uẩn đều trống rỗng.
Giác ngộ được điều đó,
Bồ-tát vượt ra được
Mọi khổ đau ách nạn.
Này Śāriputra,
Hình hài này là không,
Không là hình hài này;
Hình hài chẳng khác không,
Không chẳng khác hình hài.
Điều này cũng đúng với
Cảm thọ và tri giác,
Tâm hành và nhận thức.
“Này Śāriputra,
Mọi hiện tượng đều không,
Không sinh cũng không diệt,
Không có cũng không không,
Không dơ cũng không sạch,
Không thêm cũng không bớt.
Cho nên trong cái không,
Năm uẩn đều không thể
Tự riêng mình có mặt.
Mười tám loại hiện tượng
Là sáu căn, sáu trần
Và sáu thức cũng thế;
Mười hai khoen nhân duyên
Và sự chấm dứt chúng
Cũng đều là như thế;
Khổ, tập, diệt và đạo
Tuệ giác và chứng đắc
Cũng đều là như thế. (C)
Khi một vị bồ-tát
Nương tuệ giác qua bờ
Không thấy có sở đắc
Nên tâm hết chướng ngại.
Vì tâm hết chướng ngại
Nên không còn sợ hãi,
Đập tan mọi vọng tưởng,
Đạt niết-bàn tuyệt hảo.
Chư Phật trong ba đời
Nương tuệ giác qua bờ
Đều có thể thành tựu
Quả chánh giác toàn vẹn.
Vậy nên phải biết rằng
Phép tuệ giác qua bờ
Là một linh chú lớn,
Là linh chú sáng nhất,
Là linh chú cao tột,
Không có linh chú nào
Có thể so sánh được.
Là tuệ giác chân thực
Có khả năng diệt trừ
Tất cả mọi khổ nạn.
Vậy ta hãy tuyên thuyết
Câu linh chú qua bờ:
Gate, gate, pāragate, pārasamgate, bodhi, svaha. (3 lần)
Vượt qua, vượt qua, khéo vượt qua, vượt qua tới bờ bên kia, đạt giác ngộ, vui lắm thay. (3 lần, chuông)
Nương Tựa Phật
Con về nương tựa Phật, Người đưa đường chỉ lối từ, bi, và trí huệ cho con trong cuộc đời.
Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp cho con trong cuộc đời.
Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ-đề. 
Con nương tựa Phật lần thứ nhất, thứ nhì, và lần thứ ba. (Chuông)
Nương Tựa Pháp
Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
Đã về nương tựa Pháp, con đang học hỏi và tu tập con đường cao thượng gồm có đạo đức, thiền định, và trí tuệ tương tức mật thiết với chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định.
Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. 
Con nương tựa Pháp lần thứ nhất, thứ nhì, và lần thứ ba. (Chuông) 
Nương Tựa Tăng
Con về nương tựa Tăng, Đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức, hòa hợp, và tỉnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt, và nâng đỡ trên con đường thực tập.
Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. 
Con nương tựa Tăng lần thứ nhất, thứ nhì, và lần thứ ba. (Chuông)
Hồi hướng công đức
Trì tụng Kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ơn nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên.
Nguyện sanh về Tịnh Độ
Sen nở thấy vô sanh
Chư Bụt và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành.
Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí tuệ phát sanh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành. (Chuông)
Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật-đà-da.
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt-mạ-da.
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya.
(Chuông, 1 lạy) 
.
Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm. 
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
.
Nam Mô Phật Bảo
Nam Mô Pháp Bảo
Nam Mô Tăng Bảo
(Chuông, chuông, chuông)
.
BÀI TỤNG NĂM 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)
Tán dương Phật
Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc đẩu
Xin quay về nương tựa
Bậc Thầy của nhân thiên.
Khai Kinh
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh chuyên giáo nghĩa huyền vi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)
Nương tựa vững chãi nơi chính mình
Đức Phật dạy rằng:
Hỡi các đệ tử, trong biển đại dương sinh, tử luân hồi,
hãy tự mình lội vào bờ giải thoát,
hãy tự mình thắp đuốc mà đi,
hãy tự mình nương tựa nơi chính mình,
hãy tự mình nương tựa nơi hải đảo của tự thân,
hãy tự mình làm hòn đảo để mình nương tựa,
hãy tự mình nương tựa vào sự tu tập vững chãi của chính mình,
không nương tựa vào bất cứ ai hoặc một vật gì khác. 
Hãy dùng chánh Pháp làm ngọn đèn soi sáng cho chính mình,
Hãy dùng chánh Pháp làm hải đảo cho tự thân,
Hãy dùng chánh Pháp làm nơi nương tựa tốt đẹp nhất cho chính mình,
Hãy dùng chánh Pháp để mình tu tập và để làm lợi ích cho nhiều người ngay trong đời sống hiện tại. 
Do đó, chúng ta quyết tâm nương tựa vào chánh Pháp, không nương tựa vào một tà pháp, hay bất cứ một vật gì khác.
Nương tựa vào chánh Pháp có nghĩa là nương tựa vào sự tu tập đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến của chính mình.
Không nương tựa vào tà pháp có nghĩa là không nương tựa vào trời, thần, quỷ vật, ngoại đạo, tà giáo, thầy tà, và bạn xấu.
Trong Trường-bộ, Kinh Đại-bát-niết-bàn số 16, trước khi nhập Niết-bàn, đức Phật khuyên bảo các đệ tử như sau:
“Hỡi các đệ tử, các pháp hữu vi đều vô thường và biến đổi. Các vị hãy tinh tấn tu học và thực hành Phật Pháp nhiều hơn nữa, để đem lại an vui và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Đây là những lời giáo huấn then chốt, cốt yếu, và thiết thực của ta cho các người.”
Là những người khéo tu, khéo học, hiểu, áp dụng, và thực hành Phật Pháp vào trong đời sống hàng ngày một cách tinh chuyên, uyển chuyển, đều đặn, và đúng đắn, 
như những con sư tử hùng mạnh, chúng ta không sợ hãi bất kỳ âm thanh và tiếng động nào trong cuộc sống, 
như luồng gió thổi, chúng ta không sợ mắc kẹt vào trong màn lưới,
như những loại hoa sen tươi tốt mọc ra khỏi bùn nhơ nước đục, nhưng chúng không bị bùn nhơ nước đục làm ô nhiễm. Cũng vậy, nhờ tu học, áp dụng, và thực hành Phật Pháp vào trong đời sống hàng ngày một cách tinh chuyên, chúng ta sống trong thế gian, nhưng không bị thế gian làm ô nhiễm,
như những hòn đảo vững chắc nhất của tự thân, chúng ta không sợ hãi mọi phong ba và bảo tố của cuộc đời,
như những con tê giác dũng mãnh, chúng ta tiến những bước đi phía trước vững chãi và mạnh mẽ nhất trong cuộc đời,
như những con chim có đầy đủ hai cánh bay vút trên bầu trời cao để tận hưởng không gian thênh thang, chúng ta có thể sống một cuộc đời tự tại, nhẹ nhàng, thanh thản, và thanh cao.
Khi hiểu và thực hành rõ ràng được như vậy, thì chúng ta là những người an vui và hạnh phúc nhất trên đời. Từ việc áp dụng và thực hành Phật Pháp vào trong cuộc sống hàng ngày một cách thuần thục và trôi chảy, chúng ta có khả năng góp phần đem lại những hoa trái hòa bình, an vui, và hạnh phúc đích thực cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)
Hồi hướng công đức
Trì tụng Kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ơn nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên.
Nguyện sanh về Tịnh Độ
Sen nở thấy vô sanh
Chư Bụt và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành.
Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí tuệ phát sanh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành. (Chuông) 
Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật-đà-da.
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt-mạ-da.
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya.
(Chuông, 1 lạy) 
.
Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm. 
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
.
Nam Mô Phật Bảo
Nam Mô Pháp Bảo
Nam Mô Tăng Bảo
(Chuông, chuông, chuông)
.
BÀI TỤNG SÁU 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)
Tán dương Phật
Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc đẩu
Xin quay về nương tựa
Bậc Thầy của nhân thiên.
Khai Kinh
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh chuyên giáo nghĩa huyền vi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)
Kinh Dạy Thực Tập Rải Tâm Từ Hằng Ngày Đến Nhiều Phương
(Metta & Pubbaṇha Sutta)
Cầu mong cho con an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.
Cầu mong cho con thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.
Cầu mong cho con chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.
.
Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.
Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.
Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.
.
Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng đông nam, hướng tây nam, hướng đông bắc, và hướng tây bắc đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.
Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.
Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.
.
Cầu mong cho tất cả chúng sinh ở hướng trên, hướng dưới, bên trái, bên phải, phía trước tôi, phía sau tôi, và chung quanh tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.
Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.
Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.
.
Cầu mong cho tất cả chúng sinh thương yêu tôi, thù ghét tôi, thân thiện với tôi, và không thân thiện với tôi đều được an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc, và bình an.
Cầu mong cho họ thoát khỏi thù hận, bệnh tật, đau buồn, và khổ đau.
Cầu mong cho họ chăm sóc bản thân vui vẻ, an lành, và thảnh thơi.
.
Cầu mong cho con đừng có oan trái với ai, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.
.
Cầu mong cho Cha mẹ, anh chị em, con cái, họ hàng, và dòng họ của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.
.
Cầu mong cho Thầy Tổcác huynh đệ của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.
.
Cầu mong cho các đệ tử, học trò, các đồng tu, đồng nghiệp, bạn bè, và các thiện tri thức của con đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.
.
Cầu mong cho tất cả đàn na thí chủ và pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này đừng có oan trái lẫn nhau, không có khổ thân, không có khổ tâm, giữ gìn thân tâm thường an lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần, chuông)
.
Hồi hướng công đức 
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
.
Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật-đà-da
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt-mạ-da.
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya.
(Chuông, 1 lạy)
.
Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm. 
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
Nam Mô Phật Bảo
Nam Mô Pháp Bảo
Nam Mô Tăng Bảo
(Chuông, chuông, chuông)
.
BÀI TỤNG BẢY  
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)
Tán dương Phật
Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc đẩu
Xin quay về nương tựa
Bậc Thầy của nhân thiên.
Khai Kinh
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh chuyên giáo nghĩa huyền vi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)
Thành kính đảnh lễ Tam Bảo
Phật là Thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Tướng tốt đoan trang
Trí và bi viên mãn.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
.
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
.
Tăng là Đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
.
Đệ tử nương nhờ Tam Bảo
Trên con đường học đạo
Biết Tam Bảo của tự tâm
Nguyện tu học tinh cần
Làm sáng lòng Ba Viên Ngọc Quý.
Tụng Kinh Đại Bi bằng Tiếng Việt
Buổi sáng thức dậy, con mỉm cười và nhận diện được rằng mắt con còn sáng và con có thể nhìn thấy rõ mọi sự vật chung quanh con, tai con nghe rõ mọi sự vật chung quanh con, mũi con thở vào và thở ra chánh niệm và tĩnh giác, lưỡi con nếm được Pháp lạc, thân con cảm thấy khỏe, an bình, và nhẹ ra. Con hướng Tâm về phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, cả phương Trên và phương Dưới, con cầu nguyện cho các chúng sanh ở nơi đó được sống an bình, thương yêu, và hiểu biết lẫn nhau.
Khi con hiểu và thực tập đều đặn được như vậy ở mọi nơi và mọi lúc, tâm con được thấm nhuần các chất liệu từ bi và trí huệ, an vui và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
Cầu nguyện cho tất cả mọi người và mọi loài trên trái đất này đều được an vui và hạnh phúc và thoát khỏi mọi khổ đau.
Ngày Đêm An Lành
Nguyện ngày an lành đêm an lành.
Đêm ngày sáu thời thường an lành.
Tất cả các thời đều an lành.
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
.
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ Xả Từ Bi đều thấm nhuần.
Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni 
(3 lần, chuông)
Bốn thệ nguyện lớn của Bồ-tát
Chúng sanh không số lượng
Thệ nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận
Thệ nguyện đều dứt sạch
Pháp tu không kể xiết.
Thệ nguyện đều thực hành. 
Phật đạo không gì hơn
Thệ nguyện đều viên thành.
Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm
(3 lần, chuông)
.
Hồi hướng công đức
Trì tụng Kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ơn nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên.
Nguyện sanh về Tịnh Độ
Sen nở thấy vô sanh
Chư Bụt và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành.
Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí tuệ phát sanh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành. (Chuông)
Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật-đà-da.
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt-mạ-da.
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya.
(Chuông, 1 lạy) 
.
Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm.
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
Nam Mô Phật Bảo
Nam Mô Pháp Bảo
Nam Mô Tăng Bảo
(Chuông, chuông, chuông)
.

BÀI TỤNG TÁM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(3 lần, Chuông)

Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy.

Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.

Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)

Tán dương Phật

Xinh tốt như hoa sen

Rạng ngời như Bắc đẩu

Xin quay về nương tựa

Bậc Thầy của nhân thiên.

Sen quý nở đài giác ngộ,
Hào quang chiếu rạng mười phương,
Trí tuệ vượt tầm pháp giới,
Từ bi thắm nhuần non sông,
Vừa thấy dung nhan Điều Ngự,
Tâm thành trọn lòng kính dâng,
Hướng về tán dương Tam Bảo,
Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng.

Khai Kinh

Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm

Cơ duyên nay được thọ trì

Xin nguyện đi vào biển tuệ

Tinh chuyên giáo nghĩa huyền vi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(3 lần, chuông)

KINH PHÁP CÚ – NHỮNG LỜI VÀNG PHẬT DẠY 

Tâm dẫn đầu các pháp,

Tâm làm chủ, tâm tạo;

Nếu nói hay hành động

với tâm tư ô nhiễm,

khổ não sẽ theo ta

Như bánh xe theo chân con vật kéo. (Pháp Cú 1)

.

Tâm dẫn đầu các pháp,

Tâm làm chủ, tâm tạo,

Nếu nói hay hành động,

với tâm tư thanh tịnh

hạnh phúc sẽ theo ta

Như bóng không rời hình. (Pháp Cú 2)

.

Hận thù diệt hận thù

Đời nầy không thể có

Từ bi diệt hận thù

Là định luật thiên thu. (Pháp Cú 5)

.

Như ngôi nhà vụng lợp

Mưa thấm dột dễ dàng

Cũng vậy tâm vụng tu

Tham dục liền xâm nhập. (Pháp Cú 13)

.

Như ngôi nhà khéo lợp,

Mưa không xâm nhập vào.

Cũng vậy tâm khéo tu,

Tham dục không xâm nhập. (Pháp Cú 14)

.

Như ong đến với hoa,

hút mật rồi bay đi,

nhưng không làm tổn thương hương sắc của hoa.

Cũng vậy, người xuất gia đi khất thực từng nhà

nhưng không làm ảnh hưởng niềm tin, uy tín, và lòng hảo tâm của người thí chủ. (Pháp Cú 49)

.

Như bông hoa tươi đẹp,

Có sắc lại có hương;

Cũng vậy, người siêng năng tu học và thực hành Phật Pháp

chắc chắn sẽ đạt được lợi ích ngay trong đời sống hiện tại.

(Pháp Cú 52)

.

Hương các loại hoa thơm

Không ngược bay chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió khắp tung bay

Chỉ có bậc chân nhân

Tỏa sáng mọi phương trời. (Pháp Cú 54)

.

Hoa chiên đàn, già la,

Hoa sen, hoa vũ quý.

Giữa những hương hoa ấy,

Giới hương là vô thượng. (Pháp Cú 55)

.

Đêm dài cho kẻ thức

Đường dài cho kẻ mệt

Đời dài cho kẻ ngu

Không biết chơn diệu pháp. (Pháp Cú 60)

.

Người ngu nghĩ mình ngu,

Nhờ vậy thành có trí.

Người ngu tưởng có trí,

Thật xứng gọi chí ngu. (Pháp Cú 63)

.

Chớ giao lưu các bạn ác,

Chớ giao lưu kẻ tiểu nhân.

Hãy giao lưu người bạn lành,

Hãy giao lưu người đức hạnh. (Pháp Cú 78)

.

Người thấm nhuần chánh pháp

Sống hạnh phúc an lạc

Với tâm tư thuần tịnh

Người trí luôn hoan hỷ

Nghe thánh nhân thuyết giảng. (Pháp Cú 79)

.

Như tảng đá kiên cố,

Không gió nào lay động,

Cũng vậy, giữa khen chê,

Người trí không giao động. (Pháp Cú 81)

.

Hoặc trong làng mạc hoặc trong rừng sâu

hoặc trong thung lũng hoặc trên đồi cao

Bất cứ nơi nào A-la-hán trú

Vui thú vô vàng nơi đó biết bao. (Pháp Cú 98)

.

Trong Đại Phẩm Mahāvagga số 19 và 20, Đức Phật dạy các vị đệ tử của Ngài như sau:

“Này các đệ tử, đừng đi cùng hướng giống nhau, hãy ra đi nhiều hướng khắp nhau để hoằng dương chánh Pháp và giáo hóa chúng sinh. Hãy đem sự tu tập, an vui, hạnh phúc của tự thân để giáo hóa tha nhân. Vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đống, vì an vui và lợi ích cho chư thiên và nhân loại, hãy ra đi truyền bá Phật Pháp cho chúng sanh muôn loài.

Chánh Pháp của Như Lai hoàn hảo ở chặn đầu, hoàn hảo ở chặn giữa, và hoàn hảo ở chặn cuối, cả ý nghĩa lẫn văn tự. Hãy công bố đời sống thánh thiện và hòa bình cho số đông trên khắp hành tinh.

Nương Tựa Phật

Con về nương tựa Phật, Người đưa đường chỉ lối từ, bi, và trí huệ cho con trong cuộc đời.

Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp cho con trong cuộc đời.

Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ-đề. 

Con nương tựa Phật lần thứ nhất, thứ nhì, và lần thứ ba. (Chuông)

Nương Tựa Pháp

Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.

Đã về nương tựa Pháp, con đang học hỏi và tu tập con đường cao thượng gồm có đạo đức, thiền định, và trí tuệ tương tức mật thiết với chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định.

Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. 

Con nương tựa Pháp lần thứ nhất, thứ nhì, và lần thứ ba. (Chuông) 

Nương Tựa Tăng

Con về nương tựa Tăng, Đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức, hòa hợp, và tỉnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt, và nâng đỡ trên con đường thực tập.

Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. 

Con nương tựa Tăng lần thứ nhất, thứ nhì, và lần thứ ba. (Chuông)

Hồi hướng công đức

Trì tụng Kinh thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học

Ơn nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Phật xin chứng nên.

Nguyện sanh về Tịnh Độ

Sen nở thấy vô sanh

Chư Bụt và Bồ Tát

Là những bạn đồng hành.

Nguyện dứt hết phiền não

Cho trí tuệ phát sanh

Cho tội chướng tiêu tán

Quả giác ngộ viên thành. (Chuông)

Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật-đà-da.

(Chuông, 1 lạy)

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt-mạ-da.

(Chuông, 1 lạy)

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya.

(Chuông, 1 lạy) 

.

Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm. 

Tùy theo chỗ ở thường an lạc.

Nam Mô Phật Bảo

Nam Mô Pháp Bảo

Nam Mô Tăng Bảo

(Chuông, chuông, chuông)

.

BÀI TỤNG CHÍN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(3 lần, Chuông)

Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy.

Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.

Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)

Tán dương Phật

Xinh tốt như hoa sen

Rạng ngời như Bắc đẩu

Xin quay về nương tựa

Bậc Thầy của nhân thiên.

Khai Kinh

Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm

Cơ duyên nay được thọ trì

Xin nguyện đi vào biển tuệ

Tinh chuyên giáo nghĩa huyền vi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(3 lần, chuông)

KINH PHÁP CÚ – NHỮNG LỜI VÀNG PHẬT DẠY

Dầu nói hằng ngàn lời,

Nhưng không lợi ích gì,

Tốt hơn nói câu nghĩa,

Nghe xong, được tịnh lạc. (Pháp Cú 100)

.

Dầu nói trăm câu kệ,

Nhưng không lợi ích gì,

Tốt hơn nói câu pháp,

Nghe xong, được tịnh lạc. (Pháp Cú 102)

.

Dù tại bãi chiến trường

Thắng hàng ngàn quân địch,

nhưng không bằng thắng mình;

Chiến thắng chính mình là chiến thắng tốt thượng.

(Pháp Cú 103)

.

Ai sống một trăm năm,

Không thấy pháp sinh diệt,

Tốt hơn sống một ngày,

Thấy được pháp sinh diệt. (Pháp Cú 113)

.

Nếu mình làm điều ác,

Chớ tiếp tục làm thêm.

Người nào làm điều ác,

Chứa ác, tất chịu khổ. (Pháp Cú 117)

.

Nếu mình làm điều thiện,

Nên tiếp tục làm thêm.

Người nào làm điều thiện,

Chứa thiện được an lạc. (Pháp Cú 118)

.

Khi chúng ta làm  điều thiện,

dù quả báo thiện chưa tới mình,

nhưng việc ác mình tạo trước đây,

chúng sẽ được chuyển hóa dần dần.

.

Chớ khinh làm điều thiện nhỏ

Cho rằng: “Chưa đến ta,”

Như nước nhỏ từng giọt,

lâu ngày bình tràn ra.

Người trí chứa điều thiện,

Do tích chứa dần dà. (Pháp Cú 122)

.

Khi tạo tác các nghiệp xấu ác,

chắc chắn chúng ta sẽ chịu hậu quả xấu ác của chúng.

Đức Phật dạy rằng:

“Dù bay lên không trung,

dù lặn dưới đáy biển,

dù ẩn trong rừng sâu,

dù trốn trong chỗ đông người,

nhưng cuối cùng, chúng ta không thể nào thoát khỏi các nghiệp ác mà ta đã tạo.” (Pháp Cú 127)

.

Hãy nương tựa chính mình

Đừng nương tựa ai khác

Người khéo điều phục mình

là người đạt tối thắng. (Pháp Cú 160)

.

Tự mình làm điều ác,

Tự mình làm nhiễm ô,

Tự mình ác không làm,

Tự mình làm thanh tịnh,

Thanh tịnh không thanh tịnh,

Đều do tự chính mình.

Không ai thanh tịnh ai. (Pháp Cú 165)

.

Sinh ra làm người là khó

Được sống còn là khó

Nghe chánh pháp là khó

Sống gặp Phật là khó. (Pháp Cú 182)

.

Không làm các việc ác,

Hãy làm các việc lành

Giữ tâm ý trong sạch

Là lời chư Phật dạy. (Pháp Cú 183)

.

Những ai nương tựa Phật,

Chánh Pháp, và Tăng đoàn,

sự dụng chánh tri kiến,

Thấy được bốn Thánh đế;

Thấy khổ và khổ tập,

Thấy được sự khổ diệt,

và con đường Bát chánh,

Có khả năng chuyển hóa

mọi khổ đau cuộc đời. (Pháp Cú 190 & 191)

.

Khó thay được làm người

Khó thay gặp được Như Lai

Khó thay nghe chánh Pháp

Khó thay kết duyên Tăng đoàn

Nơi nào chúng ta tu tập Phật Pháp tinh chuyên,

Nơi đó chắc chắn chúng ta có an lạc. (Pháp Cú 193)

.

Vui thay Đức Phật ra đời

Vui thay chánh Pháp sáng ngời nhân thiên

Vui thay Tăng chúng phước điền

Vui thay bốn chúng khắp miền cùng tu. (Pháp Cú 194)

.

Vui thay chúng ta sống,

Không hận, giữa hận thù.

Giữa những người thù hận,

Ta sống, không hận thù. (Pháp Cú 197)

.

Thấy lỗi người thì dễ,

nhưng thấy lỗi mình thì không dễ.

Đức Phật dạy rằng:

Những ai thấy lỗi của người khác như sàng trấu trong gió,

như nhổ nước bọt lên trời,

như ngậm máu phun người thì làm dơ miệng mình trước.

Người nào che dấu lỗi lầm của mình như kẻ lừa đảo xảo quyệt ẩn mình đằng sau nhánh cây giả tạo. Sớm hay muộn gì, mọi người sẽ nhanh chóng phát hiện lỗi lầm của anh ta.

(Pháp Cú 252)

Trong Đại Phẩm Mahāvagga số 19 và 20, Đức Phật dạy các vị đệ tử của Ngài như sau:

“Này các đệ tử, đừng đi cùng hướng giống nhau, hãy ra đi nhiều hướng khắp nhau để hoằng dương chánh Pháp và giáo hóa chúng sinh. Hãy đem sự tu tập, an vui, hạnh phúc của tự thân để giáo hóa tha nhân. Vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đống, vì an vui và lợi ích cho chư thiên và nhân loại, hãy ra đi truyền bá Phật Pháp cho chúng sanh muôn loài.

Chánh Pháp của Như Lai toàn hảo ở chặn đầu, toàn hảo ở chặn giữa, và toàn hảo ở chặn cuối, cả ý nghĩa lẫn văn tự. Hãy công bố đời sống thánh thiện và hòa bình của quý vị cho số đông trên khắp hành tinh.

Nương Tựa Phật

Con về nương tựa Phật, Người đưa đường chỉ lối từ, bi, và trí huệ cho con trong cuộc đời.

Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp cho con trong cuộc đời.

Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ-đề. 

Con nương tựa Phật lần thứ nhất, thứ nhì, và lần thứ ba. (Chuông)

Nương Tựa Pháp

Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.

Đã về nương tựa Pháp, con đang học hỏi và tu tập con đường cao thượng gồm có đạo đức, thiền định, và trí tuệ tương tức mật thiết với chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định.

Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. 

Con nương tựa Pháp lần thứ nhất, thứ nhì, và lần thứ ba. (Chuông) 

Nương Tựa Tăng

Con về nương tựa Tăng, Đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức, hòa hợp, và tỉnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt, và nâng đỡ trên con đường thực tập.

Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. 

Con nương tựa Tăng lần thứ nhất, thứ nhì, và lần thứ ba. (Chuông)

Hồi hướng công đức

Trì tụng Kinh thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học

Ơn nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Phật xin chứng nên.

Nguyện sanh về Tịnh Độ

Sen nở thấy vô sanh

Chư Bụt và Bồ Tát

Là những bạn đồng hành.

Nguyện dứt hết phiền não

Cho trí tuệ phát sanh

Cho tội chướng tiêu tán

Quả giác ngộ viên thành. (Chuông)

Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật-đà-da

(Chuông, 1 lạy)

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt-mạ-da.

(Chuông, 1 lạy)

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya.

(Chuông, 1 lạy) 

Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm. 

Tùy theo chỗ ở thường an lạc.

.

Nam Mô Phật Bảo

Nam Mô Pháp Bảo

Nam Mô Tăng Bảo

(Chuông, chuông, chuông)

.
BÀI TỤNG MƯỜI  
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)
Tán dương Phật
Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc đẩu
Xin quay về nương tựa
Bậc Thầy của nhân thiên.
Khai Kinh
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh chuyên giáo nghĩa huyền vi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)
Thành kính đảnh lễ Tam Bảo
Phật là Thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Tướng tốt đoan trang
Trí và bi viên mãn.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
.
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
.
Tăng là Đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
.
Đệ tử nương nhờ Tam Bảo
Trên con đường học đạo
Biết Tam Bảo của tự tâm
Nguyện tu học tinh cần
Làm sáng lòng Ba Viên Ngọc Quý.
Kinh Hạnh Phúc
Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một vị thiên giả hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ:
Thiên và nhân thao thức
Muốn biết về phước đức
Để sống đời an lành
Xin Thế Tôn chỉ dạy.
Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn. (C)
.
1. Lánh xa kẻ xấu ác
luôn gần gũi người lành
Tôn kính bậc đáng kính
Là hạnh phúc lớn nhất.
2. Biết chọn môi trường tốt
Để làm các việc lành
Đi trên đường chân thiện
Là hạnh phúc lớn nhất.
3. Siêng học nghề nghiệp lành
Biết sống đời đức hạnh
Biết nói lời ái ngữ
Là hạnh phúc lớn nhất.
4. Biết phụng dưỡng mẹ cha
Yêu thương gia đình mình
Biết làm nghề thích hợp
Là hạnh phúc lớn nhất.
5. Sống vui vẻ bố thí,
Giúp quyến thuộc, thân bằng
Ứng xử không tỳ vết
Là hạnh phúc lớn nhất.
6. Tránh không làm điều ác
Không say sưa nghiện ngập
Tinh cần làm việc lành
Là hạnh phúc lớn nhất.
7. Biết khiêm cung lễ độ
Để học hỏi điều hay
Nhớ ơn và biết đủ
Là hạnh phúc lớn nhất.
8. Biết kiên trì, phục thiện
Thân cận người tài đức
Siêng năng cùng tu học
Là hạnh phúc lớn nhất.
9. Sống tinh cần, tỉnh thức
Học chân lý nhiệm mầu
Thưởng thức được Pháp vui
Là hạnh phúc lớn nhất.
10. Sống trong nhân gian này
Tâm không hề lay chuyển
Dứt phiền não an nhiên,
Là hạnh phúc lớn nhất.
Ai thực hành như thế
Đi đâu cũng an toàn
Tới đâu cũng vững mạnh
Hạnh phúc cho tự thân và
Hạnh phúc cho tha nhân. (Chuông)
Ngày Đêm An Lành
Nguyện ngày an lành đêm an lành.
Đêm ngày sáu thời thường an lành.
Tất cả các thời đều an lành.
Xin nguyện từ bi thường gia hộ.
.
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ Xả Từ Bi đều thấm nhuần.
Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni
(3 lần, chuông)
.
Hồi hướng công đức
Trì tụng Kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Đệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sinh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ơn nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Quả Phật xin chứng nên.
Nguyện sanh về Tịnh Độ
Sen nở thấy vô sanh
Chư Bụt và Bồ Tát
Là những bạn đồng hành.
Nguyện dứt hết phiền não
Cho trí tuệ phát sanh
Cho tội chướng tiêu tán
Quả giác ngộ viên thành. (Chuông) 
Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật-đà-da
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt-mạ-da.
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya.
(Chuông, 1 lạy)
.
Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm. 
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
Nam Mô Phật Bảo
Nam Mô Pháp Bảo
Nam Mô Tăng Bảo
(Chuông, chuông, chuông)
.
BÀI TỤNG MƯỜI MỘT  
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.
.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (Chuông)
Tán dương Phật
Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc đẩu
Xin quay về nương tựa
Bậc Thầy của nhân thiên.
Khai Kinh
Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh chuyên giáo nghĩa huyền vi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)
Thành kính đảnh lễ Tam Bảo
Phật là Thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Tướng tốt đoan trang
Trí và bi viên mãn.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
.
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
.
Tăng là Đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
.
Đệ tử nương nhờ Tam Bảo
Trên con đường học đạo
Biết Tam Bảo của tự tâm
Nguyện tu học tinh cần
Làm sáng lòng Ba Viên Ngọc Quý.
KINH KALAMA
Kinh dạy giữ vững về niềm tin chân chánh
(Aṅguttara Nikāya – Numerical Discourses 3.65. Tăng Chi Bộ, số 3.65)
Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn đi từng bước thảnh thơi đến Quận Kê-sa-put-ta của dân chúng Kalama thuộc nước Kosala. Khi nghe đức hạnh, uy nghi, và năng lực từ bi và tuệ giác của Đức Phật và Tăng Đoàn đi đến xứ này, dân chúng Kalama vui mừng quay quanh, cung kính đảnh lễ Đức Phật và Tăng Đoàn, xin tham vấn Đức Phật một số câu hỏi về niềm tin chân chánh như sau:
“Bạch Đức Thế Tôn, thỉnh thoảng có những vị du sĩ, đạo sĩ Bà-la-môn, đến đây để truyền đạo, khuyến dụ chúng con vào đạo của họ, đề cao giáo lý của đạo họ là trên hết, khinh chê, miệt thị, bài xích, và xuyên tạc giáo lý của những người khác. Sự việc này làm cho chúng con cảm thấy phân vân. Trong số các vị ấy, vị nào nói chân chánh và vị nào nói không chân chánh? Giáo lý của đạo nào là đúng và giáo lý của đạo nào là không đúng? Chúng con nên theo ai và chúng con không nên theo ai? Chúng con nên theo giáo lý của đạo nào và chúng con không nên theo giáo lý của đạo nào?”
Đức Phật ân cần dạy bảo: “Này quý vị Kalama, quý vị đã khởi lên sự nghi ngờ và phân vân là đương nhiên rồi. Trong trường hợp này, quý vị không nên vội tin theo ai và bác bỏ giáo lý của đạo nào khi quý vị tự mình chưa hiểu rõ.” Có mười niềm tin chân chánh mà quý vị cần phải hiểu rõ sau đây:
Mười Điều Tin Chân Chánh
Một là, đừng vội tin một điều gì dù điều đó là truyền khẩu, hay nghe người ta nói lại.
Hai là, đừng vội tin một điều gì dù điều đó là truyền thống, truyền thuyết, hay phong tục tập quán.
Ba là, đừng vội tin một điều gì dù điều đó là báo cáo, phỏng đoán, hay tin đồn.
Bốn là, đừng vội tin một điều gì dù điều đó được ghi chép trong Kinh điển, hay trong sách vở.
Năm là, đừng vội tin một điều gì dù điều đó là ước đoán, hay lý thuyết siêu hình.
Sáu là, đừng vội tin một điều gì dù điều đó là tiên đề, hay lập trường do mình suy diễn.
Bảy là, đừng vội tin một điều gì dù điều đó chỉ dựa trên quan điểm thiên vị, hay dữ liệu mơ hồ.
Tám là, đừng vội tin một điều gì dù điều đó là định nghiệp, định kiến, thường kiến, hay đoạn kiến.
Chín là, đừng vội tin một điều gì dù điều đó là một hù dọa và tẩy não, hay sự răn đe của một đấng thần linh tối cao nào do con người bịa đặt, tưởng tượng, suy nghĩ, và nói ra.
Mười là, đừng vội tin một điều gì dù điều đó được các nhà truyền giáo, vị đạo sư, hay vị thầy của mình tuyên bố. (Chuông)
Chánh tín được soi sáng và phơi bày
Này Kalama, khi nào quý vị tự mình biết rõ: “Các pháp này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị người trí khinh thường và chỉ trích, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, sẽ đưa đến bất hạnh và khổ đau, thì quý vị hãy nên mạnh dạn từ bỏ chúng. Tham lam, sân hận, và si mê là các pháp bất thiện. Sát hại sinh mạng, lấy của không cho, sống tà hạnh và ngoại tình, xâm phạm tình dục của trẻ em, nói dối, sử dụng các chất say, các chất ma túy, và các chất độc tố đều là các pháp bất thiện. Khi quý vị bị các pháp bất thiện chế ngự và chi phối, thì quý vị chắc chắn sẽ chịu bất hạnh và khổ đau, và bị mọi người chê bai và chỉ trích.
Ngược lại, này Kalama, khi nào quý vị tự mình biết rõ: “Các pháp này là thiện, các pháp này là đáng khen, các pháp này được người trí ca ngợi và tán thán, các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, sẽ đưa đến an vui và hạnh phúc, thì quý vị hãy duy trì và phát triển chúng. Không tham lam, không sân giận, và không si mê là các pháp thiện. Không sát hại sinh mạng, không lấy của không cho, không tà hạnh và ngoại tình, không xâm phạm tình dục của trẻ em, không nói dối, và không sử dụng các chất say, các chất ma túy, và các chất độc tố đều là các pháp thiện. Khi các vị được các pháp thiện chế ngự và chi phối, thì quý vị chắc chắn sẽ gặt hái những hoa trái an vui và hạnh phúc, đáng được người trí ca ngợi và tán thán.
Này quý vị Kalama, khi các pháp thiện được thực hành thuần thục, tham lam, sân hận, và si mê được thanh lọc và chuyển hóa, thì Pháp hỷ, Pháp học, và Pháp hành có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm. Khi một vị thánh đệ tử an trú vững chãi trong chánh niệm và tĩnh giác, thì tâm từ, bi, hỷ, xả của vị ấy có khả năng tỏa sáng khắp mọi nơi và mọi lúc, bao trùm tất cả các loài hữu tình và vô tình. Khi oán thù, ác nghiệp, bất hạnh, phiền não, và khổ đau trong tâm của vị thánh đệ tử được đoạn tận, thì ngay trong hiện đời, vị ấy sống rất an lạc, và đến lúc lâm chung, vị ấy sẽ sinh về thế giới an lành.
Này quý vị Kalama, khi những ai nói, nghĩ, và làm một điều gì, thì quý vị không nên vội tin họ, mà quý vị hãy nên quán sát, tư duy, và chiêm nghiệm những gì họ nói, nghĩ, và làm có đi đôi với nhau không, có ăn khớp với nhau không, có phù hợp với nhân quả không, và có đem lại lợi lạc cho tự thân và cho tha nhân không? Nếu có, thì quý vị hãy quyết tâm tin theo, thực hành, nuôi dưỡng, và phát triển chúng. Nếu không, thì quý vị hãy từ bỏ chúng. (Chuông)
Này quý vị Kalama, mười niềm tin chân chánh và các pháp thiện Như Lai đã giảng dạy trên đây. Quý vị hãy nên ghi nhớ và hành trì. Vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, quý vị hãy nên tinh chuyên tu học, áp dụng, và thực hành Phật Pháp vào trong đời sống hằng ngày để đem lại niềm tin chân chánh và vững chãi cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Khi nghe Đức Phật giảng dạy, phân tích, và giải thích những niềm tin chân chánh rõ ràng, dân chúng Kalama vô cùng hoan hỷ thành kính đảnh lễ Đức Phật, và nói lên những lời tán thán, cung kính, và ẩn dụ như sau:

“Thật vi diệu thay, Bạch Đức Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch đức Thiện Thệ! Chánh Pháp do chính Đức Phật khéo thuyết giảng rất thiết thực hiện tại, cụ thể, và rõ ràng, đã thấm sâu vào tâm chúng con, làm cho tâm chúng con mềm ra, hiền ra, và thiện ra. Phật Pháp đã khai mở tâm chúng con bừng sáng ra, như người dựng đứng dậy những gì bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì bị úp, mở toang ra những gì bị đóng kín, phô bày ra những gì bị che giấu, chỉ đường cho những kẻ bị lạc lối, đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể nhìn thấy rõ mọi sự vật tường tận, như đi trong đêm tối gặp được ánh sáng, như người mù, mắt được sáng ra. Bằng nhiều phương pháp giảng dạy khéo léo, Đức Thế Tôn đã giúp cho chúng con nhìn thấy rõ mọi sự vật tường tận sáng tỏ như ánh sáng ban ngày. (Chuông)
Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi tiếp nhận cho chúng con làm đệ tử tại gia. Từ nay cho tới trọn đời, chúng con quyết tâm  nương tựa Đức Phật, chánh Pháp, và Tăng Đoàn, và phát nguyện thực hành Năm Điều Đạo Đức trọn vẹn: Một là tôn trọng sự sống, phát triển tâm từ bi, bảo vệ môi trường thiên nhiên, và nuôi dưỡng hòa bình nội tâm bằng cách ý thức không sát hại sinh mạng. Hai là xả bỏ tâm bỏn xẻn, tham lam, phát tâm bố thí, cúng dường, và hộ trì Tam Bảo bằng cách không lấy của không cho. Ba là xây dựng hạnh phúc gia đình, sống chung thủy hợp pháp với người hôn phối, bằng cách sống không tà hạnh, ngoại tình, và không xâm phạm tình dục của trẻ em. Bốn là nói lời chân thật, hòa hợp, ái ngữ, và dễ thương, đem lại lòng tin cậy lẫn nhau và uy tín cho số đông bằng cách ý thức không nói dối. Năm là bảo vệ sức khỏe tráng kiện, tinh thần minh mẫn, đem lại an vui và hạnh phúc cho gia đình, học đường, và cho xã hội bằng cách không sử dụng các chất say, các chất ma túy, các chất độc tố, kể cả các việc hút thuốc, chơi cờ bạc, chơi các trò chơi game bạo động trực tuyến.”
Khi ý thức tránh xa các chất độc tố này, Pháp học, Pháp hành, Pháp hỷ, và Pháp lạc có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm. Khi chính thức trở thành những người đệ tử thuần thành của Đức Phật, các vị Kalama vô cùng hoan hỷ giữ vững niềm tin sâu sắc nương tựa Tam Bảo, áp dụng, và thực hành Phật Pháp vào trong đời sống hằng ngày để đem lại lợi lạc cho quần sanh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
(3 lần, chuông)
.
Hồi Hướng Công Đức
Công đức tu tập hôm nay
Nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài
Con và tất cả mọi người
Cùng nhau thực tập con đường Thế Tôn.
.
Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật-đà-da.
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp. Nam Mô Đạt-mạ-da.
(Chuông, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya.
(Chuông, 1 lạy)
.
Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm. 
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.
Nam Mô Phật Bảo
Nam Mô Pháp Bảo
Nam Mô Tăng Bảo
(Chuông, chuông, chuông)
.
.
.
Facebook Comments Box

Trả lời