1068 lượt xem

Nghi thức tụng Kinh Phật Đản song ngữ Chùa Pháp Nhãn biên soạn

Thích Trừng Sỹ            Chùa Pháp Nhãn

NGHI THỨC TỤNG KINH PHẬT ĐẢN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)

Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy. Namo Buddhaya.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Namo Dharmaya.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Namo Sanghaya. (Chuông)

Tán dương Phật

Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc đẩu
Xin quay về nương tựa
Bậc Thầy của nhân thiên.
Sen quý nở đài giác ngộ,
Hào quang chiếu rạng mười phương,
Trí tuệ vượt tầm pháp giới,
Từ bi thắm nhuần non sông,
Vừa thấy dung nhan Điều Ngự,
Tâm thành trọn lòng kính dâng,
Hướng về tán dương Tam Bảo,
Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. (Chuông)

Thành kính đảnh lễ Tam Bảo

Phật là Thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Tướng tốt đoan trang
Trí và bi viên mãn.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)
Tăng là Đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương. (Chuông, 1 lạy)

Khai Kinh

Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh chuyên giáo nghĩa huyền vi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)

Tán dương Đức Phật

Đức Phật Thế Tôn;
Bậc Thầy lãnh đạo tâm linh an bình và cao thượng của chúng con
Bậc Thầy xứng đáng nhất để được cúng dường,
Bậc Thầy có đầy đủ từ bi, trí tuệ, thương yêu, hiểu biết, và đức hạnh viên mãn.
Bậc Thầy đã khéo vượt qua tới bờ giải thoát, an vui, và hạnh phúc toàn vẹn,
Bậc Thầy hiểu thấu thế gian,
Bậc Thầy có khả năng điều phục được con người,
Bậc Thầy của cả hai giới thiên và nhân
Bậc Thầy đã giác ngộ và tỉnh thức tròn đầy
Bậc Thầy đáng được thế gian tôn sùng và quý kính nhất trên đời. (Chuông)

Chí tâm kính lễ:

Từ cung trời Đâu Suất,
báo mộng cho Ma Gia,
cưỡi voi trắng sáu ngà,
đi vào trong thai mẹ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (Chuông)
Chí tâm kính lễ:

Sinh dưới cây vô ưu,
được hai dòng nước tắm,
bước bảy bước hoa sen,
dõng dạc nói lên rằng:
“Người giác ngộ tối thắng.”

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (Chuông)
Chí tâm kính lễ:

Bốn mươi chín ngày đêm,
thiền tập rất chuyên cần,
đạt thành quả giác ngộ,
dưới ánh sao mai sáng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (Chuông)
Chí tâm kính lễ:

Suốt bốn mươi lăm năm,
Nói pháp Khổ, Diệt Khổ
đem lại nhiều an lành
cho nhân gian trần thế.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (Chuông)
Chí tâm kính lễ:

Tám mươi tuổi vừa mãn,
Phật nhập vào Niết bàn,
dưới hai cây song thọ,
để Xá lợi trần gian.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (Chuông)
Chí tâm kính lễ:

Bậc đạo Sư tâm linh
Thầy của trời và người
Cha lành trong các cõi
đem lợi lạc quần sanh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (Chuông)

SÁM KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay,
Gặp ngày Thánh đản,
Một dạ vui mừng,
Cúi đầu đảnh lễ.
Thập phương Tam thế,
Điều ngự Như Lai,
Cùng Thánh Hiền Tăng.
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,
Bởi thiếu nhân lành,
Thảy đều sa đọa,
Tham sân chấp ngã,
Quên hẳn đường về,
Tình ái si mê,
Từ trong lục đạo,
Trăm đây phiền não,
Nghiệp báo không cùng.
Nay nhờ Phật Tổ Năng nhơn,
Dũ lòng lân mẫn,
Không nỡ sinh linh thiếu phước,
Nặng kiếp luân hồi,
Đêm dày tăm tối,
Đuốc tuệ Sáng soi
Nguyện cứu muôn loài.
Pháp dùng phương tiện,
Ta bà thị hiện,
Thích chủng thọ sinh,
Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo,
Ba mươi hai tướng hảo,
Hai mươi chín tuổi xuân,
Lòng từ ái cực thuần,
Chí xuất trần quá mạnh,
Ngai vàng quyết tránh,
Tìm lối xuất gia,
Sáu năm khổ hạnh rừng già,
Bảy thất nghiêm tinh thiền tập,
Chứng thành đạo quả,
Hàng phục ma binh,
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.
Chúng con nguyện:
Dứt bỏ dục tình gây khổ
Học đòi đức tánh quang minh,
Cúi xin Phật Tổ giám thành.
Từ bi gia hộ:
Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,
Chóng thành đạo quả.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)
Bước bảy bước hoa sen nở rộ,
Tay chỉ trời, chỉ đất Phật ngôn,
Con người giác ngộ tối tôn,
Trên trời dưới đất không ai hơn Ngài.
Hôm nay là ngày Đại Lễ Phật Đản lần thứ …. Phật tử chúng con cùng nhau làm lễ tưởng niệm tri ân công đức thù thắng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Người khai sáng ra đạo Phật, con đường của chánh niệm, tỉnh thức, văn hóa, bình đẳng, và hòa bình được tôn vinh khắp nơi trên thế giới.
Trước hồng ân Tam Bảo, chúng con xin nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình, muôn dân an lạc, gió hòa mưa thuận. Khắp nơi thành thị nông thôn, mọi giới biết tu theo Phật giáo, lánh xa các điều ác, thành tựu các việc lành, giữ tâm ý trong sạch.
Những Vị xứ giả Như Lai, Tăng Ni Phật tử khắp miền cùng nhau tu học, áp dụng Phật Pháp vào trong đời sống hằng ngày để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật-đà. Nam Buddhaya. (C, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm chánh Pháp. Namo Dharmaya. (C, 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Namo Sanghaya. (C, 1 lạy)
Bồ-đề diệu Pháp biến trang nghiêm.
Tùy theo chỗ ở thường an lạc.

Hồi hướng công đức

Công đức tu tập hôm nay
Nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài
Con và tất cả mọi người
Cùng nhau thực tập con đường Thế Tôn.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Nam Mô Phật Bảo. Nam Mô Pháp Bảo. Nam Mô Tăng Bảo
(Chuông, chuông, chuông)

.

https://phapnhan.org/en/the-ritual-of-vesak-day-chanting-compiled-by-phap-nhan-temple/.

 

Facebook Comments Box

Trả lời