Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn, Phật lịch lần thứ 2566, dương lịch năm 2022

VĂN HÓA