những lời cốt yếu của đức phật

Yo vo ānanda mayā dhammo ca vinayo ca
desito paññatto so vo mam’ accayena satthā.
Vinayo nāmabuddhasāsanassa āyu
Vinaye țhite sāsanam thitam hoti.
Này Ananda, sau khi Ta viên tịch, chánh Pháp và giới Luật của Ta khéo được giảng dạy, áp dụng, và thực hành vào đời sống hằng ngày đều là các bậc đạo Sư của các Ông cả. Giới Luật là tuổi thọ của Phật giáo. Một khi giới Luật được hành trì tốt đẹp, thì Phật giáo có thể tồn tại lâu dài trên thế gian này.
Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti.
Pháp thí thắng mọi thí hoặc là trong tất cả các loại bố thí, bố thí Pháp là tối thượng.
Năm điều chúc phúc tốt lành trong Phật giáo gồm có:
Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và trí tuệ.”
 
 
 

VĂN HÓA