784 lượt xem

Nghi thức truyền trao, tiếp nhận, và thực hành Mười Giới Sa-di

Chùa Pháp Nhãn            Thích Trừng Sỹ

NGHI THỨC TRUYỀN TRAO, TIẾP NHẬN, VÀ THỰC HÀNH MƯỜI GIỚI SA-DI
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, Chuông)

Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy. Namo Buddhaya.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Namo Dharmaya.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Namo Sanghaya. (C.)

Tán dương Phật

Xinh tốt như hoa sen
Rạng ngời như Bắc đẩu
Xin quay về nương tựa
Bậc Thầy của nhân thiên.
Sen quý nở đài giác ngộ,
Hào quang chiếu rạng mười phương,
Trí tuệ vượt tầm pháp giới,
Từ bi thắm nhuần non sông,
Vừa thấy dung nhan Điều Ngự,
Tâm thành trọn lòng kính dâng,
Hướng về tán dương Tam Bảo,
Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng.

Thành kính đảnh lễ Tam Bảo

Phật là Thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Tướng tốt đoan trang
Trí và bi viên mãn.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. (C. 1 lạy)
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Đưa con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương. (C. 1 lạy)
Tăng là Đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời.
Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương. (C. 1 lạy)
Đệ tử nương nhờ Tam Bảo
Trên con đường học đạo
Biết Tam Bảo của tự tâm
Nguyện tu học tinh cần
Làm sáng lòng Ba Viên Ngọc Quý.

Ý nghĩa của việc sám hối

Tội từ tâm khởi đem tâm sám,
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu,
Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không,
Thế mới thật là chơn sám hối.

Nam Mô Bồ Tát Cầu Sám Hối. (3 lần, C)
Giải thích ý nghĩa của việc Sám Hối

Thân vật lý này được ví như cái bình đựng nhiều loại nước khác nhau trong cuộc sống. Là người thông minh, con sử dụng cái bình này để chưng hoa và để đựng nước mới và thay nước cũ bằng cách thường xuyên lâu chùi và dọn dẹp nó.
Cũng vậy, là người tỉnh thức, con khéo léo sử dụng thân vật lý này để làm đẹp cho cuộc đời, để phát triển những điều hay điều tốt cho cuộc đời, biết cách nhận diện và sám hối những lỗi làm mà mình đã phạm. Con nguyện không lập lại lỗi lầm xưa.
Ý thức rõ việc ấy, hằng ngày con tinh tấn học và thực hành những lời Đức Phật dạy bằng cách làm điều lành, nói điều lành, và nghĩ điều lành để làm lợi lạc cho quần sanh.
Nước mới trong bình tượng trưng cho những lỗi lầm đã được thanh lọc, nhận diện, và chuyển hóa. Nước cũ trong bình tượng trưng cho những lỗi lầm trước đây đã tạo.
Bình tượng trưng cho thân vật lý. Nương vào thân vật lý để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại bằng cách áp dụng và thực hành Phật Pháp để sống đời sống đạo đức, thiền định, và trí tuệ vào trong đời sống hằng ngày để làm lợi ích cho số đông ngay tại thế gian này.

Đảnh Lễ Bốn Ơn

1. Đệ tử mang ơn sâu sắc tới các bậc Thầy, những người đã hướng dẫn cho con đời sống trí tuệ, đạo đức, và thiền định, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo, thường trú trong ba đời và mười phương. (C. 1 lạy)
2. Đệ tử mang ơn sâu sắc tới các bậc Cha Mẹ, những người đã ban tặng cho con sự sinh thành, giáo dục, nuôi dưỡng, và hình hài này, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo, thường trú trong ba đời và mười phương. (C. 1 lạy)
3. Đệ tử mang ơn sâu sắc tới các đàn na thí chủ, những người đã ủng hộ cho con đồ ăn, thức uống, thuốc men, tịnh tài, và tịnh vật, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo, thường trú trong ba đời và mười phương. (C. 1 lạy)
4. Đệ tử mang ơn sâu sắc tới tất cả mọi người, mọi loài, mọi vật, bao gồm không khí, ánh sáng, đất nước an bình, v.v…, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo, thường trú trong ba đời và mười phương. (C. 1 lạy)

Nương tựa Tam Bảo

Con về nương tựa Phật, Người đưa đường chỉ lối từ bi và trí tuệ cho con trong cuộc đời. (C. 1 lạy)
Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập an vui và hạnh phúc, thương yêu và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. (C. 1 lạy)
Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức và tĩnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (C. 1 lạy)
Cúi xin Đức Thế Tôn hoan hỷ tiếp nhận cho con làm đệ tử xuất gia. Từ nay cho tới trọn đời, con quyết tâm nương tựa Đức Phật, chánh Pháp, và Tăng đoàn.

Tiếp Nhận Mười Giới Sa Di

Đây là giờ phút thiêng liên và quý báu để tiếp nhận mười giới Sa-di, để phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật, và áp dụng những lời Phật dạy một cách sâu sắc vào đời sống hàng ngày. Hãy trả lời là có, con quyết tâm làm. Mỗi lần thầy hỏi con những câu hỏi liên quan đến việc thực tập của con.

Giới thứ nhất là bảo vệ sinh mạng

1. Ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học theo hạnh đại từ và đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sanh mạng, không tán thành sự giết chóc, và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hằng ngày của con. Con nguyện không tự giết mình, không tự mình giết chúng sinh, không bảo người giết chúng sinh, và không thấy người giết chúng sinh mà mình vui mừng theo.
Đây là điều đạo đức thứ nhất. Con có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này hay không?

(Vâng, con tiếp nhận và thực hành, C.)

Giới thứ hai là tôn trọng của cải của người khác

2. Ý thức được những khổ đau do sự lường gạt, trộm cướp, và bất công xã hội gây ra, con nguyện học theo hạnh từ bi để đem lại niềm vui, an lạc, và chia sẻ thời gian, và năng lực của con cho những kẻ thiếu thốn. Con nguyện không lấy của không cho. Con nguyện tôn trọng của cải của người khác. Con nguyện ngăn ngừa và không cho những kẻ khác tích trữ và làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của mọi người và mọi loài.
Đây là điều đạo đức thứ hai. Con có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này hay không?

(Vâng, con tiếp nhận và thực hành, C.)

Giới thứ ba là bảo vệ tiết hạnh

3. Ý thức được rằng lý tưởng cao thượng của người tu chỉ có thể thực hiện được với sự cắt bỏ hoàn toàn những ràng buộc đối với ái dục, con nguyện giữ mình thật tinh khiết, tự bảo vệ nếp sống phạm hạnh của con và hết lòng bảo vệ tiết hạnh của kẻ khác. Con biết hành động dâm dục không những làm tan vỡ cuộc đời và chí nguyện xuất gia của con, mà còn làm hại đến cuộc đời của kẻ khác, và không cho con thực hiện được lý tưởng cứu độ chúng sanh của mình.
Đối với người tại gia khi lớn lên thì họ lập gia đình, nhưng đối với những ai có chí nguyện xuất gia thì họ sống cuộc đời đơn giản và thảnh thơi, không vướng bận đời sống gia đình ràng buộc, và dành nhiều thời gian cho việc tu học Phật Pháp để làm lợi ích cho nhiều người.
Đây là điều đạo đức thứ ba. Con có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này hay không?

(Vâng, con tiếp nhận và thực hành, C.)

Giới thứ tư là thực tập chánh ngữ và lắng nghe

4. Ý thức rằng khổ đau và bất hạnh do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con nguyện học theo các hạnh chánh ngữ và lắng nghe để có thể dâng tặng niềm vui cho người và giúp người vơi bớt khổ đau. Biết rằng lời nói chánh ngữ có thể đem lại hạnh phúc cho người, và lời nói tà ngữ có thể gây khổ đau cho người, con nguyện chỉ nói chánh ngữ để có thể tạo thêm niềm tin, an vui, và uy tín cho nhiều người.
Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, những lời gây chia rẽ và căm thù. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết rõ. Con nguyện thực tập lắng nghe với tâm từ bi, để có thể hiểu được những khổ đau và khó khăn của kẻ khác và để làm vơi đi những khổ đau của họ. Con nguyện không nói những điều bất hòa có thể gây nên chia rẽ và làm tan vỡ trong đoàn thể tu học Phật Pháp của con. Con nguyện thực tập chánh ngữ để xây dựng tình huynh đệ trong tinh thần hòa hợp, hòa giải, đoàn kết, tương trợ, tương thân, tương ái, và tương kính.
Đây là điều đạo đức thứ tư. Con có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này hay không?

(Vâng, con tiếp nhận và thực hành, C.)

Giới thứ năm là bảo vệ và nuôi dưỡng thân tâm.

5. Ý thức được rằng những khổ đau và bất hạnh do việc sử dụng các chất say, các chất ma túy, và các độc tố gây ra và làm cho con không làm chủ được thân tâm, con nguyện thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ những gì lành mạnh để đem lại an lạc cho thân tâm. Con nguyện không sử dùng các chất say, các chất ma túy, không ăn uống và tiêu thụ những sản phẩm có độc tố trong đó có cả những sản phẩm sách báo và phim ảnh có chứa đựng bạo động, sợ hãi, thèm khát và hận thù.
Đây là điều đạo đức thứ năm. Con có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này hay không?

(Vâng, con tiếp nhận và thực hành, C.)

Giới thứ sáu là không sử dụng mỹ phẩm và đồ trang sức

6. Ý thức được cái đẹp đích thực của người xuất gia là tính chất vững chãi và thảnh thơi, con nguyện mỗi ngày làm đẹp cho con và cho tăng thân con bằng sự thực tập chánh niệm, cụ thể qua sự hành trì giới luật và các uy nghi trong đời sống hằng ngày. Con biết các loại mỹ phẩm và trang sức mà người đời sử dụng chỉ có thể đem lại sự hào nhoáng giả tạo bên ngoài, và chỉ có tác dụng gây ra sự chìm đắm và vướng mắc, cho nên con nguyện sống giản dị, gọn gàng và sạch sẽ trong cách ăn mặc của con. Con nguyện không sử dụng các loại nước hoa, phấn son, các loại mỹ phẩm, và các thức trang sức khác.
Đây là điều đạo đức thứ sáu. Con có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này hay không?

(Vâng, con tiếp nhận và thực hành, C.)

Giới thứ bảy là không vướng mắc vào các lối tiêu khiển trần tục.

7. Ý thức không tham gia và vướng mắc vào các lối tiêu khiển và giải trí thế tục, như các trò chơi điện tử trực tuyến, phim ảnh, tin tức, truyện, sách, báo chí bạo động và đồi trụy, và những bài ca áo não và sầu muộn, và ngược lại, con ý thức tiếp xúc và học hỏi các bộ phim, tin tức, truyện, sách, báo chí có tính cách giáo dục, đạo đức, và khoa học, và những bài thiền ca và đạo ca. Con có gắng dành nhiều thời gian nghiên cứu, áp dụng, và thực hành Phật pháp vào trong đời sống hàng ngày của con để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
Đây là điều đạo đức thứ bảy. Con có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này hay không?

(Vâng, con tiếp nhận và thực hành, C.)

Giới thứ tám là không sống đời sống vật chất sang trọng và xa hoa

8. Là người hành giả tốt, con ý thức rằng sống trong những điều kiện vật chất sang trọng và xa hoa, con sẽ dễ dàng khởi tâm ái dục, ngã mạn, và ham muốn. Con nguyện suốt đời chỉ sống một nếp sống giản dị, thiểu dục, tri túc, và trân quý những gì con đang có. Con nguyện không ngồi và không nằm trên những chiếc ghế và chiếc giường lộng lẫy, không sử dụng lụa là, gấm vóc, xe cộ bóng loáng và nhà cửa cao sang.

Đây là điều đạo đức thứ tám. Con có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này hay không?
(Vâng, con tiếp nhận và thực hành, C.)
Giới thứ chín là để phát triển tâm từ bi, nguyện ăn chay, và không ăn ngoài những bữa ăn của Đại chúng
9. Để giữ gìn sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật một cách hiệu quả, con nguyện không ăn cá và các loại thịt động vật. Ý thức được sự cần thiết của việc giữ gìn sức khỏe, sống hòa hợp với Tăng đoàn, nuôi dưỡng, và phát triển lòng từ và bi, tôi nguyện trọn đời ăn chay và không ăn ngoài các bữa ăn của Tăng đoàn, trừ khi có bệnh.
Đây là điều đạo đức thứ chín. Con có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này hay không?
(Vâng, con tiếp nhận và thực hành, C.)
Giới thứ mười là không tích lũy tiền bạc, của cải, và đồ trang sức
10. Ý thức được rằng hạnh phúc của người tu tập được làm bằng các chất liệu tu tập vững chãi và thảnh thơi, con nguyện không để cho tiền bạc, châu báu, và của cải làm vướng bận đường tu của con. Con nguyện không tích lũy tiền bạc, của cải, và châu báu, không đi tìm hạnh phúc trong sự chất chứa tiền bạc, của cải, và châu báu bởi vì chúng không thể bảo đảm và bảo hộ cho sự an ninh và an toàn của con. Ý thức rõ việc ấy, là người tu giỏi, con quyết tâm tìm thấy hạnh phúc đích thực trong Pháp học, Pháp hành, Pháp hỷ, và Pháp lạc.
Đây là điều đạo đức thứ mười. Con có phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới này hay không?
(Vâng, con tiếp nhận và thực hành, C.)
Đôi lời khai thị để bắt đầu cạo bỏ râu tóc
Đệ tử thân mến,
Như chúng ta biết rằng đối với người đời, râu tóc là gốc của con người; nhưng đối với người xuất gia, râu tóc tượng trưng cho phiền não. Cạo bỏ râu tóc có nghĩa là cạo bỏ phiền não trên thân.
Hôm nay, con có đủ duyên lành cạo bỏ phiền não trong thân. Để đoạn trừ phiền não trong tâm, con cần phải tu học chánh Pháp, hiểu rõ chánh Pháp, thực hành, và ứng dụng Phật Pháp vào trong đời sống hằng ngày để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay trong đời sống hiện tại.
Thật vậy, người xuất gia phải cạo bỏ râu tóc hoàn toàn khác biệt với người thế tục, không ăn mặc quần áo theo kiểu thế tục, không trang sức lụa là và gấm vóc cao sang theo kiểu thế tục. Ý thức rằng cái đẹp thực sự của người xuất gia phải được làm bằng các chất liệu uy nghi và sự tu tập hòa hợp, an lạc, vững chãi, và thảnh thơi qua Pháp học, Pháp hành, Pháp hiểu, Pháp hỷ, và Pháp lạc.
Bây giờ, con là rất may mắn phát nguyện cạo bỏ râu, tóc, và từ bỏ các thói quen không tốt từ nơi chính mình dưới sự yểm trợ và chứng minh của Tăng Đoàn tại Chùa Pháp Nhãn. Hôm nay, con chính thức trở thành người xuất gia chân chính, đệ tử thuần thành của Đức Phật trong thời đại mới.
Để yểm trợ việc cạo bỏ râu, tóc, và lễ xuất gia Sa-di của con, xin mời Đại Chúng cùng nhau đọc tụng bài kệ dưới đây.
Bài thơ cạo bỏ râu tóc
Cạo bỏ râu tóc trên người
Cầu cho pháp giới muôn loài chúng sanh
Dứt trừ phiền não thật nhanh
Phát triển hạnh phúc xung quanh niết-bàn.
Hoặc:
Cạo sạch râu tóc trên mình
Cầu cho pháp giới chúng sinh muôn màu
Dứt trừ phiền não khổ đau
Phát triển hạnh phúc tiến mau niết-bàn.
NAM MÔ PHẬT THÍCH CA MÂU NI
Mặc áo Nhật Bình
Đẹp thay áo giải thoát
Áo ruộng phước nhiệm màu
Duyên may nay được đắp
Căn lành nguyện trồng sâu.
Mang áo của người tu
Tâm tư thường khỏe nhẹ
Nguyện sống đời thảnh thơi
Đem vui cho trần thế.
Khoác áo Ca-sa*
(Quỳ xuống và nâng y ngang trán)
Đẹp thay áo giải thoát
Áo ruộng phước nhiệm mầu
Con cúi đầu tiếp nhận
Đời đời nguyện mang theo.
Nam Mô Phật-đà. Nam Mô Đạt-mạ. Nam Mô Sangha. (C.)
(*Ca-sa là áo tu người xuất gia thường mặc trong buổi lễ trang trọng.)
Hồi hướng công đức
Công đức nhận giới hôm nay
Nguyện cầu pháp giới chúng sinh muôn loài
Con và tất cả mọi người
Cùng nhau tu tập con đường Thế Tôn. (C.)
Phát Nguyện Tinh Tấn và Lạy Tạ Ơn Tam Bảo
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Namo Buddhaya. (C. 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm chánh Pháp. Namo Dharmaya. (C. 1 lạy)
Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Namo Sanghaya. (C. 1 lạy)
Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm
Tùy theo chỗ ở thường an lạc. (3 lần)
Sadhu, lành thay, excellence, and well-done. (C.C.C.)
.
.
Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời