1643 lượt xem

Tùy hỷ gieo duyên tạo phước cúng dường và hộ trì Tam Bảo

Chùa Pháp Nhãn

 

Cúng Dường

Tam Bảo

Chùa Pháp Nhãn

Website

Có Hai cách gởi cúng dường tịnh tài cho Chùa Pháp Nhãn

1/ Gởi tịnh tài qua Zelle 

BANK OF AMERICA là tên ngân hàng của CHÙA PHÁP NHÃN

Phone: +1512-366-2686

2/  Gởi ngân phiếu cho Chùa Pháp Nhãn viết tên Pháp Nhãn Temple trên ngân phiếu và gởi về địa chỉ của Chùa là: 

136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617, USA.

Chân thành tri ân sâu sắc quý Đồng Hương Phật tử đã, đang, và sẽ phát tâm cúng dường và hộ trì Tam Bảo.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Happy Donation of Creating Virtuous Merit, Making Offerings, and Supporting the Triple Gem for Pháp Nhãn Temple

Facebook Comments Box

Trả lời