4342 lượt xem

Lớp Học Phật Pháp qua Zoom

Chùa Pháp Nhãn

Xin vui lòng đọc thêm thông tin dưới đây cho biết.

Join Zoom Meeting
Meeting ID:82343512532
Passcode:     2024

LỚP HỌC PHẬT PHÁP QUA ZOOM

ZOOM ID: 82343512532 Passcode: 2024

Kính mời Đại Chúng tham gia học Phật Pháp tiếng VIỆT và tiếng ANH vào lúc chiều tối ngày THỨ BA và THỨ NĂM hằng tuần ở Hoa Kỳ, trưa 11:00 THỨ TƯ và THỨ SÁU hằng tuần ở Sydney, Úc châu, sáng 7:00 thứ TƯ và THỨ SÁU giờ Việt Nam. 

Lúc 05:00 TỐI giờ California.

Lúc 06:00 tối giờ Utah

Lúc 07:00 tối giờ Texas

Lúc 07:00 sáng giờ Việt Nam

Lúc 08:00 tối giờ New York

Lúc 11:00 giờ trưa Sydney, Úc Châu

Sinh hoạt Phật Pháp khoảng 90 phút.

Hoan hỷ vào ZOOM trước 15 phút.

CHÙA PHÁP NHÃN TỔ CHỨC

Dharma Learning and Discussion via ZOOM Dharma Class

 

Facebook Comments Box

Trả lời