1611 lượt xem

Nghi Thức Ăn Cơm Chánh Niệm Chùa Pháp Nhãn biên soạn

Thích Trừng Sỹ

NGHI THỨC ĂN CƠM CHÁNH NIỆM
CHÙA PHÁP NHÃN BIÊN SOẠN
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
(3 lần, chuông)
Xin mời Đại Chúng chấp tay búp sen đọc theo Thầy Chủ Sám:
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, đấng Giác Ngộ và Tỉnh Thức tròn đầy. Nam Mô Phật Đà-da.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ chánh Pháp vi diệu của Đức Thế Tôn, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. Nam Mô Đạt-ma-da.
Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Tăng Đoàn hòa hợp và an lạc của Đức Thế Tôn, Đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, và giải thoát tri kiến để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Nam Mô Sanghaya. (Chuông)
Nguyện đem hết lòng thành kính tri ân và nhớ ơn những vị thí chủ hảo tâm đã và đang góp phần hộ trì Tam Bảo và cúng dường thực phẩm cho đại chúng hôm nay.
Với những phước lành đã tạo hôm nay, chúng con xin nhất tâm cầu nguyện cho những người thân thương của chúng con đều được an vui và hạnh phúc. Xin hồi hướng phước đức cúng dường này lên khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. (Chuông)
Nam Mô Phật Thích Ca Mâu Ni(3 lần, chuông)
Đại chúng cùng tụng:
Nam Mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần)
Nam Mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô tà bà ha. (3 lần)
Án Nga nga nẳng Tam Bà Phạ Phiệt Nhựt Ra Hồng. (3 lần)
.
Bằng tấm thân phước đức,
bằng tấm lòng từ bi,
nay đem dâng cúng cơm này,
Kính mong tất cả muôn loài an vui. (Chuông)
Trước khi ăn, xin tụng niệm bài thơ này:
Hôm nay, dâng bát cơm đầy
Nhớ ơn Tam Bảo, ơn Thầy, Mẹ, Cha
Nhớ ơn tín thí đàn na
Con nguyện học Pháp vị tha đáp đền
Nhớ ơn đồng loại chúng sinh
Luôn luôn nhớ mãi công ơn muôn loài.
Tam Đề thầm đọc cho ba muỗng ăn đầu tiên
Tam đề cố gắng thực hành:
Thứ nhất, việc ác không làm hại nhân
Thứ hai, làm thiện lành chân
Thứ ba, quyết độ muôn loài chúng sanh
Kiếp này xin nguyện chóng thành
Bồ đề, giác ngộ, nhân sanh đồng về
Từ bi, trí huệ đề huề
Nhất tâm tu học mọi bề an vui.
Hãy quán chiếu và đọc tụng năm phép Quán:
1. Thức ăn này là tặng phẩm của đất, trời, của muôn loài và công phu lao tác.
2. Xin nguyện ăn trong chánh niệm và lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này.
3. Khi ăn, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tật ăn uống không có chừng mực.
4. Xin nguyện ăn với tâm từ bi để giảm thiểu khổ đau của muôn loài, bảo hộ trái đất, và chấm dứt những nguyên nhân gây biến đổi khí hậu bất thường.
5. Vì muốn xây dựng tăng thân, nuôi dưỡng tình huynh đệ và chí nguyện độ đời, nên chúng con xin thọ nhận thức ăn này. Hãy quán chiếu rằng đồ ăn và thức uống là những loại thuốc rất hữu hiệu để nuôi dưỡng và trị liệu tấm thân này khỏi bị bệnh tật và gầy khô.
Vị sám Chủ xướng lên: “Cung thỉnh Đại chúng thọ trai.” Đại chúng cùng đáp: “A Di Đà Phật.” (Chuông)
Hồi hướng:
Ăn cơm chánh niệm hôm nay
Nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài
Con và tất cả mọi người
Cùng nhau thực tập con đường Thế Tôn.
.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh,
Đều trọn thành Phật đạo.
Nam Mô Phật Bảo. Nam Mô Pháp Bảo. Nam Mô Tăng Bảo
(Chuông, chuông, chuông)
.
.
.
.
Facebook Comments Box
Thẻ tìm kiếm:

Trả lời