634 lượt xem

Mặc Áo Nhật Bình và Cà-sa

Chùa Pháp Nhãn

MẶC ÁO NHẬT BÌNH

Mang áo của người tu

Tâm tư thường khỏe nhẹ

Nguyện sống đời thảnh thơi

Đem vui cho trần thế.

KHOÁC ÁO CA-SA*

(Nâng ngang trán)

Đẹp thay áo giải thoát

Áo ruộng phước nhiệm mầu

Con cúi đầu tiếp nhận

Đời đời nguyện mang theo.

(*Ca-sa là áo người tu mặc trong buổi lễ trang trọng.)

Putting on The Sanghati or Kasa Robe

Facebook Comments Box

Trả lời