935 lượt xem

Pháp Hội Lương Hoàng Sám Pháp Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam

HT. Thích Nguyên Đạt

TRUNG TÂM PHẬT GIÁO – CHÙA VIỆT NAM
10002 Synott Rd – Sugar land, TX 77498 * (281)575-0910

Thông Báo
Pháp Hội Lương Hoàng Sám Pháp 
Năm 2022 đã hết, nhân dịp này nhằm tạo cơ duyên làm mới lại Thân Tâm của mình để chào đón năm mới 2023.
Trong lời mở đầu của kinh văn này có dạy rằng: “Phàm là người sanh trong cõi đời, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, còn không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên (Thân, Miệng, Ý). Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sanh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh”. Phật dạy: “nếu không có phương pháp sám hối thì tất cả chúng sanh không một ai mà được giải thoát”.
Tội từ tâm khởi đem tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không
Ấy mới thật là chơn sám hối
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!
Lương Hoàng Sám Pháp, hay còn gọi là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp được tổ chức tại Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam
từ thứ Hai, 26/12 đến thứ Bảy, 31/12/2022 (Dec 26 to Dec 31, 2022)
Nay, Chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử cùng về tham dự, Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam
Nay Thông Báo
Lưu ý: quý vị sẽ không phải lo về phần ăn uống. Chùa sẽ khoản đãi cho đại chúng tham dự. quý vị yên tâm mà tu học.
CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC 
PHÁP HỘI LỄ LẠY LƯƠNG HOÀNG SÁM PHÁP
từ Thứ Hai ngày 26/12/2022 cho đến Thứ Bảy ngày 31/12/2022 
SÁNG:     
– 5:30am đến 06:00am Tụng Kinh Lăng Nghiêm
9:00am đến 10:40am Khai Pháp Hội Lương Hoàng Sám
Giải lao 20 phút
– 11:00am đến 11:45am Ngồi Thiền – Pháp Thoại
– 12:00pm đến 12:45pm Ngọ Trai (ăn cơm trưa)
– 01:00pm đến 01:45pm Chỉ Tịnh 
CHIỀU:
– 02:00pm đến  04:00pm Lễ lạy Lương Hoàng Sám
– Ngồi Thiền
Giải lao 20 phút
– 04:20pm đến  05:30pm  Công Phu Chiều
– 05:45pm đến  06:15pm tiểu thực   (ăn chiều)
– 07:30pm đến  09:00pm Lễ Lạy Lương Hoàng Sám
Riêng ngày Thứ Bảy 31/12/2022
– 09:00am đến 10:30am Lễ lạy Lương Hoàng Sám
Giải lao 15 phút
– 10:45am đến 11:45am  Pháp đàm
– 12:00pm đến 12:45pm Ngọ Trai  (ăn cơm trưa)
– 01:00pm đến 01:45pm Chỉ tịnh
– 02:00pm đến 03:00pm Công Phu – Hồi Hướng
– 03:00pm đến 04:00pm Thiền Trà
          Hoàn Nguyện Tuần Lễ Tu Học 
Thích Nguyên Đạt
Vietnam Buddhist Center
10002 Synott Rd
Sugar Land, Texas 77498
(281)575-0910

.

Facebook Comments Box

Trả lời