206 lượt xem

Bài Thơ Kính Dâng Giác Linh Thánh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ

Thích Trừng Sỹ

 

BÀI THƠ KÍNH DÂNG GIÁC LINH THÁNH ĐỨC

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ

BÀI Kinh Bát-nhã suốt cuộc đời

THƠ Phật Từ-bi rất tuyệt vời

KÍNH thành viết xuống dòng tưởng nhớ

DÂNG lên TRƯỞNG LÃO đã qua bờ

GIÁC ngộ thấm sâu trí Bát nhã

LINH thiêng vượt thoát chốn bờ mê 

THÁNH giới thanh cao Thầy hành trì

ĐỨC hạnh nhiệm mầu thật thiết thi 

TRƯỞNG tử Như Lai đầy trí tuệ

LÃO thành tôn kính thật từ bi 

HÒA vui cuộc sống rất an bình

THƯỢNG cầu hạ hóa khắp chúng sinh 

THÍCH-ca Phật hiện ở Ta-bà

PHỔ quang chiếu sáng khắp hằng sa

TUỆ minh, kiến tánh, thấy được ta

NAM MÔ TRƯỞNG LÃO SEN VÀNG NỞ HOA.

 

Poem dedicated to His Holiness, Enlightened Soul, the Most Venerable Elder Thích Phổ Tuệ

 

Facebook Comments Box

Trả lời