384 lượt xem

Nghi Thức Lễ Làm Người Con Phật

Chùa Pháp Nhãn

 

NGHI THỨC LỄ LÀM NGƯỜI CON PHẬT

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

(3 lần)

Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Phật Thế Tôn, Bậc A-la-hán toàn giác, Bậc tỉnh thức và giác ngộ tròn đầy. (Chuông)

Xưng Tán Phật

Xin tốt như hoa sen

Rạng ngời như Bắc đẩu

Xin quay về nương tựa

Bậc Thầy của nhân thiên.

Kính đảnh lễ Tam Bảo

Phật là Thầy chỉ đạo,

Bậc tỉnh thức vẹn toàn,

Tướng tốt đoan trang,

Trí và bi viên mãn.

Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mời phương

(1 lạy, O)

Pháp là con đường sáng,

Dẫn người thoát cõi mê,

Đưa con trở về,

Sống cuộc đời tĩnh thức.

Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mời phương. 

(1 lạy, O)

Tăng là Đoàn thể đẹp,

Cùng đi trên đường vui,

Tu tập giải thoát,

Làm an lạc cuộc đời.

Đệ tử chúng con, chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mời phương

(1 lạy, O)

KỆ SÁM HỐI

Tội từ tâm khởi đem tâm sám,

Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu,

Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không,

Thế mới thật là chơn sám hối.

Nam Mô Bồ Tát Cầu Sám Hối. (3 lần, O)

Giải Thích Những Ý Nghĩa Của Việc Sám Hối

(Thân vật lý này được ví như cái bình đựng nhiều loại nước khác nhau trong cuộc sống.

Là người thông minh, con sử dụng cái bình này để chưng hoa và để đựng nước mới và thay nước cũ bằng cách thường xuyên lâu chùi và dọn dẹp nó.

Cũng vậy, là người tỉnh thức, con khéo léo sử dụng thân vật lý này để làm đẹp cho cuộc đời, để phát triển những điều hay điều tốt cho cuộc đời, biết cách nhận diện và sám hối những lỗi làm mà mình đã phạm. Con nguyện không lập lại lỗi lầm xưa.

Ý thức rõ việc ấy, hằng ngày con tinh tấn làm điều lành, nói điều lành, và nghĩ điều lành để làm lợi lạc cho quần sanh.

Nước mới trong bình tượng trưng cho những lỗi lầm đã được thanh lọc, nhận diện, và chuyển hóa. Nước cũ trong bình tượng trưng cho những lỗi lầm đã phạm.

Bình tượng trưng cho thân vật lý. Nương vào thân vật lý để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại bằng cách áp dụng và thực hành sống đời sống đạo đức, thiền định, và trí tuệ để làm lợi ích cho số đông ngay tại thế gian này).

Vị đệ tử lặp lại lời hướng dẫn của Sư phụ:

Con tên là ….

Con nguyện trọn đời nương tựa Đức Phật, Người đưa đường chỉ lối từ, bi, và trí huệ cho con trong cuộc đời. 

Con nguyện trọn đời nương tựa chánh Pháp, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại. 

Con nguyện trọn đời nương tựa Tăng Đoàn, đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức, hòa hợp, và tỉnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. (O)

Vị đệ tử lặp lại lời hướng dẫn của Sư phụ:

Con tên là …

Con xin nương tựa Đức Phật.

Con nguyện trọn đời không nương tựa trời, thần, quỷ vật, và những điều xấu ác. (O)

Vị đệ tử lặp lại lời hướng dẫn của Sư phụ:

Con tên là ….

Con xin nương tựa chánh Pháp.

Con nguyện trọn đời không nương tựa ngoại đạo và tà giáo. (O) 

Vị đệ tử lặp lại lời hướng dẫn của Sư phụ:

Con tên là …

Con xin nương tựa Tăng Đoàn.

Con nguyện trọn đời không nương tựa thầy tà, những lời dạy tà, người xấu, và những môi trường xấu. (O)

Vị đệ tử lặp lại lời hướng dẫn của Sư phụ:

Con đã nương tựa Đức Phật rồi.

Con không sợ rơi vào cảnh giới địa ngục. (O)

Vị đệ tử lặp lại lời hướng dẫn của Sư phụ:

Con đã nương tựa chánh Pháp rồi.

Con không sợ rơi vào cảnh giới ngạ quỷ. (O)

Vị đệ tử lặp lại lời hướng dẫn của Sư phụ:

Con đã quy y Tăng Đoàn rồi.

Con không sợ rơi vào cảnh giới súc sanh. (O)

Vị đệ tử lặp lại lời hướng dẫn của Sư phụ:

Con vừa phát nguyện quy y Tam Bảo xong.

Con được Sư Phụ cho Pháp danh là “………..”

Vị đệ tử lặp lại lời hướng dẫn của Sư phụ:

Cúi xin Đức Thế Tôn hoan hỷ tiếp nhận cho con làm đệ tử tại gia. Từ nay cho tới trọn đời, con quyết tâm nương tựa Đức Phật, chánh Pháp, và Tăng đoàn, và phát nguyện thực hành Năm Điều Tu Tập Chánh Niệm trọn vẹn:

SƯ PHỤ TRUYỀN TRAO NĂM ĐIỀU TU TẬP

CHÁNH NIỆCHO CÁC VỊ ĐỆ TỬ 

 

PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP CHÁNH NIỆM THỨ NHẤT 

Một là, tôn trọng sự sống, phát triển tâm từ bi, bảo vệ môi trường thiên nhiên, và nuôi dưỡng hòa bình nội tâm bằng cách ý thức không sát hại sinh mạng.

Này quý Phật tử, quý vị có hoan hỷ tiếp nhận, thực tập, và áp dụng điều chánh niệm thứ nhất vào trong đời sống hằng ngày không?

Vị đệ tử phát nguyện thực tập:        

Nam Mô Phật. Dạ thưa có.

Khi nghe tiếng chuông, xin quý vị thở vào và thở ra chánh niệm và tỉnh thức. (O)

 

PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP CHÁNH NIỆM THỨ HAI

Hai là, xả bỏ tâm bỏn xẻn, tham lam, biết phát tâm hoan hỷ bố thí, cúng dường, và hộ trì Tam Bảo bằng cách ý thức không lấy của không cho.

Này quý Phật tử, quý vị có hoan hỷ tiếp nhận, thực tập, và áp dụng điều chánh niệm thứ hai vào trong đời sống hằng ngày không?

Vị đệ tử phát nguyện thực tập:

Nam Mô Phật. Dạ thưa có.

Khi nghe tiếng chuông, xin quý vị thở vào và thở ra chánh niệm và tỉnh thức. (O)

 

PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP CHÁNH NIỆM THỨ BA

Ba là, xây dựng hạnh phúc gia đình, sống chung thủy hợp pháp với người hôn phối bằng cách ý thức không tà hạnh, ngoại tình, và không xâm phạm tình dục của trẻ em.

Này quý Phật tử, quý vị có hoan hỷ tiếp nhận, thực tập, và áp dụng điều chánh niệm thứ ba vào trong đời sống hằng ngày không?

Vị đệ tử phát nguyện thực tập:        

Nam Mô Phật. Dạ thưa có.

Khi nghe tiếng chuông, xin quý vị thở vào và thở ra chánh niệm và tỉnh thức. (O)

 

PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP CHÁNH NIỆM THỨ TƯ

Bốn là, nói lời chân thật, hòa hợp, ái ngữ, và dễ thương, đem lại lòng tin cậy và uy tín lẫn nhau bằng cách ý thức không nói dối.

Này quý Phật tử, quý vị có hoan hỷ tiếp nhận, thực tập, và áp dụng điều chánh niệm thứ tư vào trong đời sống hằng ngày không?

Vị đệ tử phát nguyện thực tập:

Nam Mô Phật. Dạ thưa có.

Khi nghe tiếng chuông, xin quý vị thở vào và thở ra chánh niệm và tỉnh thức. (O)

 

PHƯƠNG PHÁP THỰC TẬP CHÁNH NIỆM THỨ NĂM

Năm là, bảo vệ thân thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn để đem lại an vui và hạnh phúc cho gia đình, học đường, và cho xã hội bằng cách ý thức không sử dụng các chất say, các chất ma túy, kể cả các việc hút thuốc lá, chơi cờ bạc, và chơi các trò chơi game bạo động trực tuyến.

Này quý Phật tử, quý vị có hoan hỷ tiếp nhận, thực tập, và áp dụng điều chánh niệm thứ năm vào trong đời sống hằng ngày không?

Vị đệ tử phát nguyện thực tập:

Nam Mô Phật. Dạ thưa có.

Khi nghe tiếng chuông, xin quý vị thở vào và thở ra chánh niệm và tỉnh thức. (O)

 

HỒI HƯỚNG

Trì tụng Kinh thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học

Ơn nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Phật xin chứng nên.

Nguyện sanh về Tịnh Độ

Sen nở thấy vô sanh

Chư Phật và Bồ Tát

Là những bạn đồng hành.

Nguyện dứt hết phiền não

Cho trí tuệ phát sanh

Cho tội chướng tiêu tán

Quả giác ngộ viên thành. (O) 

Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Nam Mô Phật-đà-da. (O, 1 lạy)

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm chánh Pháp. Nam Mô Đạt-mạ-da. (O, 1 lạy)

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn. Nam Mô Sanghaya. (O, 1 lạy)

Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm

Tùy theo chỗ ở thường an lạc. (3 Lần, O)

Sadhu, lành thay, excellence, and well-done. (O)

Tỳ Kheo Thích Trừng Sỹ

 

Rite of Ceremony of Becoming the Buddha’s Children

 

Facebook Comments Box

Trả lời