454 lượt xem

Nghi Thức Tụng Kinh Di Đà và Cầu Siêu

Chùa Pháp Nhãn


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

(3 lần, O)

Tán Phật

Xin tốt như hoa sen

Rạng ngời như Bắc đẩu

Xin quay về nương tựa

Bậc Thầy của nhân thiên.

Sen quý nở đài giác ngộ,

Hào quang chiếu rạng mười phương,

Trí tuệ vượt tầm pháp giới,

Từ bi thắm nhuần non sông,

Vừa thấy dung nhan Điều Ngự,

Tâm thành trọn lòng kính dâng,

Hướng về tán dương Tam Bảo,

Tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. (O)

Dâng Hương

Hương đốt khói trầm xông ngát

Kết thành một đóa tường vân,

Đệ tử đem lòng thành kính

Cúng dường chư Phật mười hương

Giới luật chuyên trì nghiêm mật

Công phu thiền định tinh cần

Tuệ giác hiện dần quả báu

Dâng thành một nén tâm hương.

Chúng con kính dâng hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến lên chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh Tăng, chư hộ pháp, thiện thần, chứng minh lòng thành kính của chúng con. (O)

Kính đảnh lễ Tam Bảo

Phật bảo sáng vô cùng

Đã từng vô lượng kiếp thành công

Đoan nghiêm thiền tọa giữa non sông

Sáng rực đỉnh Linh Phong

Trên trán phóng hào quang rực rỡ

Chiếu soi sáu nẻo hôn mông

Long Hoa hội lớn nguyện tương phùng

Tiếp nối Pháp chánh tông

Về nương tựa Phật Bảo

Xin quy y thường trú Phật-đà-gia.

Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Phật thường trú trong ba đời và mười phương. (O, 1 lạy)

Pháp bảo đẹp vô cùng

Lời vàng do chánh Phật tuyên dương

Chư thiên trỗi nhạc tán hoa hương

Pháp mầu nhiệm tỏ tường

Ghi chép rõ ràng thành Ba Tạng

Lưu truyền hậu thế mười phương

Chúng con nay thấy được con đường

Về nương tựa Pháp Bảo

Xin quy y thường trú Đạt-mạ-gia.

Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Pháp thường trú trong ba đời và mười phương. (O, 1 lạy)

Tăng bảo quý vô cùng

Phước điền hạt tốt đã đơm bông

Ba y một bát bước thong dong

Giới định tuệ dung thông

An trú đêm ngày trong chánh niệm

Thiền cơ chứng đạt nên công

Chúng con tất cả nguyện một lòng

Về nương tựa Tăng Bảo

Xin quy y thường trú Sanghaya.

Đệ tử chúng con chí tâm kính lễ chư Tăng thường trú trong ba đời và mười phương. (O, 1 lạy)

(Thiền tập vài phút)

Khai Kinh

Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm
Cơ duyên nay được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (O)

 

Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát

(3 lần, O) 

PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ 

Ta nghe như vầy. Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấp-cô-độc nước Xá-vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội. Đều là bậc đại A-la-hán mọi người đều quen biết, như là Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma Ha Mục-kiền-liên, Ma Ha Ca-diếp, Ma Ha Ca-chiên-diên, Ma Ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu- lợi-bàn-đà, Già-nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đoạ, Ca-lưu-đà-di, Ma Ha Kiếp-tân-na, Bạc- câu-la, A-nậu-lâu-đà, những vị đại đệ tử như thế.

Và những hàng Đại Bồ-tát, Văn-thù-sư-lợi: Pháp-vương-tử, A- dật-đa Bồ-tát, Càn-đà-ha-đề Bồ-tát, Thường-tinh-tấn Bồ-tát, cùng với các vị Đại Bồ-tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích-đề-hoàn-nhơn, v..v… Đại chúng cùng đến dự hội.

Bấy giờ, Đức Phật bảo Trưởng lão Xá-lợi-phất rằng: “ Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đang nói pháp.”

Xá-lợi-Phất! Cõi đó vì sao tên là cõi Cực Lạc?

Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.

Xá-lợi-phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, và bảy từng hàng cây đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. (O)

Xá-lợi-phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy châu báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất.

Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.

Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: Hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.

Xá-lợi-phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá-lợi-phất! Lại trong cõi nước của Đức Phật đó, thường trỗi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời Mạn-đà-la.

Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức Đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Cõi đó thường có những giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch-hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá- lợi, Ca-lăng-tần-già, Cộng-mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hoà nhã.

Tiếng chim đó diễn nói những pháp âm như Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát Thánh Đạo Phần, v.v… Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng. (O)

Xá-lợi-phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao?

Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ. Xá-lợi-phất! Cõi của Đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được lưu truyền mà biến hoá làm ra đấy thôi.

Xá-lợi-phất! Trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc cùng một lúc hoà chung.

Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng. (O)

Xá-lợi-phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang ngiêm dương ấy. 

Xá-lợi-phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?

Xá-lợi-phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.

Xá-lợi-phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.

Xá-lợi-phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật từ trước đến nay, đã được mười kiếp.

Xá-lợi-phất! Lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bực A-la-hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế.

Xá-lợi-phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.

Xá-lợi-phất! Lại trong cõi Cực Lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có rất nhiều vị bực nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A-tăng-kỳ để nói thôi.

Xá-lợi-phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó.

Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.

Xá-lợi-phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.

Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn.

Thời người đó đến lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó.

Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Xá-lợi-phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.

Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.

Xá-lợi-phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A-súc- bệ Phật, Tu-di-tướng Phật, Đại-tu-di Phật, Tu-di-quang Phật, Diệu-âm Phật. Hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các người phải nên tin Kinh: xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này.” (O)

Xá-lợi-phất! Thế giới phương Tây, có đức Vô-lượng-thọ Phật, Vô-lượng-tướng Phật, Vô-lượng-tràng Phật, Đại-quang Phật, Đại-minh Phật, Bửu-tướng Phật, Tịnh-quang Phật. Hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các người phải nên tin Kinh: xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này.” (O)

Xá-lợi-phất! Thế giới phương Bắc, có đức Diệm-kiên Phật, Tối- thắng-âm Phật, Nan-trở Phật, Nhựt sanh Phật, Võng-minh Phật. Hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “ Chúng sanh các người phải nên tin Kinh: xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này.” (O)

Xá-lợi-phất! Thế giới phương dưới, có đức Sư-tử Phật, Danh-văn Phật, Danh-quang Phật, Đạt-mạ Phật, Pháp-tràng Phật, Trì-pháp Phật. Hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các người phải nên tin Kinh: xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này.” (O)

Xá-lợi-phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm-âm Phật, Tú-vương Phật, Hương-thượng Phật, Hương-quang Phật, Đại-diệm-kiên Phật, Tạp-sắc-bửu-hoa-nghiêm-thân Phật, Ta-la-thọ-vương Phật, Bửu- hoa-dức Phật, Kiến-nhứt-thiết-nghĩa Phật, Như-tu-di-sơn Phật. Hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng sanh các người phải nên tin Kinh: xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này.” (O)

Xá-lợi-phất! Nơi ý của ông nghĩ thế nào, ví sao tên là Kinh: Nhứt Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?

Xá-lợi-phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của Đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Xá-lợi-phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các Đức Phật nói.

Xá-lợi-phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về. 

Xá-lợi-phất! Cho nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. (O)

Xá-lợi-phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời này: “Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói Kinh Pháp mà tát cả thế gian khó tin này”.

Xá-lợi-phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác năm trược thực hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó!

Đức Phật nói kinh này rồi, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A-tu-la, v.v…, nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ Phật mà lui ra.

 Nam Mô A Di Đà Phật

(3 lần, O)

 

Tâm Kinh Tuệ Giác Qua Bờ

Avalokita, khi quán chiếu sâu sắc
Với tuệ giác qua bờ,
Bỗng khám phá ra rằng:
Năm uẩn đều trống rỗng.
Giác ngộ được điều đó,
Bồ-tát vượt ra được
Mọi khổ đau ách nạn.
Này Śāriputra,
Hình hài này là không,
Không là hình hài này;
Hình hài chẳng khác không,
Không chẳng khác hình hài.
Điều này cũng đúng với
Cảm thọ và tri giác,
Tâm hành và nhận thức.
“Này Śāriputra,
Mọi hiện tượng đều không,
Không sinh cũng không diệt,
Không có cũng không không,
Không dơ cũng không sạch,
Không thêm cũng không bớt.

Cho nên trong cái không,
Năm uẩn đều không thể
Tự riêng mình có mặt.
Mười tám loại hiện tượng

Là sáu căn, sáu trần

Và sáu thức cũng thế;

Mười hai khoen nhân duyên

Và sự chấm dứt chúng

Cũng đều là như thế;

Khổ, tập, diệt và đạo

Tuệ giác và chứng đắc

Cũng đều là như thế. (O)
Khi một vị Bồ-tát
Nương tuệ giác qua bờ
Không thấy có sở đắc
Nên tâm hết chướng ngại.
Vì tâm hết chướng ngại
Nên không còn sợ hãi,
Đập tan mọi vọng tưởng,
Đạt niết-bàn tuyệt hảo.
Chư Phật trong ba đời
Nương tuệ giác qua bờ
Đều có thể thành tựu
Quả chánh giác toàn vẹn.

Vậy nên phải biết rằng
Phép tuệ giác qua bờ
Là một linh chú lớn,
Là linh chú sáng nhất,
Là linh chú cao tột,
Không có linh chú nào
Có thể so sánh được.

Là tuệ giác chân thực

Có khả năng diệt trừ

Tất cả mọi khổ nạn.

Vậy ta hãy tuyên thuyết

Câu linh chú qua bờ:

Gate, gate, pāragate, pārasamgate, bodhi, svaha.” (3 lần, O)

Vượt qua, vượt qua, khéo vượt qua, vượt qua tới bờ bên kia, đạt giác ngộ, vui lắm thay.” (3 lần, O)

 

Nương tựa A Di Ðà

Nơi bản môn mầu nhiệm

Con dốc lòng quay về

Duy trì nguồn chánh niệm

Con đã nguyền trở lại

Nương tựa A Di Ðà

Cúi xin Phật nhiếp thọ

Cõi Tịnh Ðộ bày ra

Xin lấy đuốc ánh sáng

Soi vào tâm tư con

Xin lấy thuyền thọ mạng

Chuyên chở hình hài con

Cho sự sống an lạc

Cho lý tưởng vẹn toàn

Xin Phật luôn bảo hộ

Ðể tâm không buông lơi

Cho con phá tà kiến

Làm phiền não rụng rơi

Trong giây phút hiện tại

Có Phật trong cuộc đời

Tịnh Ðộ đi từng bước

Vững chãi và thảnh thơi

Hiện tại sống chánh niệm

Tịnh Ðộ đã thật rồi

Sau này đổi thân khác

Thế nào cũng an vui. (O)

Niệm Phật A Di Ðà

Ðược nhất tâm bất loạn

Chín phẩm sen hiện tiền

Tự tha đều thụ dụng

Biết trước giờ mệnh chung

Tâm con không nao núng

Thân con không bệnh khổ

Ý con không ngại ngùng

Di Ðà cùng thánh chúng

Tay nâng đóa sen vàng

Có mặt trong giây lát

Cùng lên đường thong dong

Sen nở là thấy Phật

Tịnh Ðộ là quê hương

Cúi xin Phật chứng giám

Hành trì không buông lung. (O)

 

Một là lễ kính đức Phật.

Hai là xưng tán Như Lai.

Ba là rộng tâm cúng dường.

Bốn là sám hối nghiệp chướng.

Năm là vui trồng công đức.

Sáu là vận chuyển xe Pháp

Bảy là thỉnh Phật ở đời

Tám là ứng dụng Phật pháp

Chín là giáo hóa chúng sanh.

Mười là hồi hướng tất cả.

Nam Mô A Di Đà Phật

(3 lần, O)

 

Phục nguyện:

Mưa pháp thấm nhuần

Bồ đề tâm nuôi lớn,

Mây lành che mát,

phiền não nghiệp chướng tiêu trừ,

Xin vun trồng phước lành sắp tới,

già trẻ lớn nhỏ đồng nhờ

Ba ngôi Tam Bảo tôn thờ,

Năm Điều Đạo Đức giữ trọn.   

Ta bà tỏa sáng, đất Phật nở hoa.

Nước cam lồ rửa sạch lòng trần,

Đèn tuệ giác sáng soi tăm tối.

Hướng tâm không thoái chuyển.

Nguyện chứng quả vô sanh.

Phật đạo viên thành,

Chúng sanh đều độ khắp. (O) 

Lại nguyện

Đất nước an lành,

Gia đình hạnh phúc

Thế giới hòa bình,

Nhân sinh an lạc. (O)

 

Hôm nay, Đại Chúng nhất tâm Tụng Kinh Cầu An cho gia đình ……………………… và Cầu Siêu cho chư vị Hương Linh ……………

 

Nguyện sanh Tây phương cảnh lạc bang

Chín phẩm hoa sen nơi hóa sanh

Hoa nở thấy Phật chứng viên thành

Các vị Bồ-tát bạn lành với ta. (O)

 

NƯƠNG TỰA TAM BẢO

Nương Tựa Phật Bảo 

Con về nương tựa Phật, Người đưa đường chỉ lối từ, bi, và trí huệ cho con trong cuộc đời.

Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp cho con trong cuộc đời.

Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người, thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ-đề. (O)

Nương Tựa Pháp Bảo

Con về nương tựa Pháp, con đường của thực tập hòa bình, an vui, hạnh phúc, thương yêu, và hiểu biết cho số đông ngay trong cuộc sống hiện tại.

Đã về nương tựa Pháp, con đang học hỏi và tu tập con đường Thánh gồm có đạo đức, thiền định, và trí tuệ tương tức mật thiết với chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định.

Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. (O)

 Nương Tựa Tăng Bảo

Con về nương tựa Tăng, Đoàn thể của những người tu tập nguyện sống cuộc đời đạo đức, hòa hợp, và tỉnh thức cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Đã về nương tựa Tăng, con đang được Tăng thân soi sáng, dìu dắt, và nâng đỡ trên con đường thực tập.

Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người, xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được muôn loài. (O)

 

Hồi Hướng

Trì tụng Kinh thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học

Ơn nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Phật xin chứng nên.

Nguyện sanh về Tịnh Độ

Sen nở thấy vô sanh

Chư Phật và Bồ Tát

Là những bạn đồng hành.

Nguyện dứt hết phiền não

Cho trí tuệ phát sanh

Cho tội chướng tiêu tán

Quả giác ngộ viên thành. (O)

 

Phát nguyện tinh tấn và lạy tạ ơn Tam Bảo

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà.

Nam Mô Phật-đà-da.  (O, 1 lạy)

 

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Chánh Pháp.

Nam Mô Đạt-mạ-da. (O, 1 lạy)

 

Đệ tử Gotama, luôn luôn tự tỉnh thức, không luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Tăng Đoàn.

Nam Mô Sanghaya. (O, 1 lạy)

 

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.

 (OOO)

 

Facebook Comments Box

Trả lời