326 lượt xem

Nghi Thức Cúng Hương Linh

Chùa Pháp Nhãn

NGHI THỨC CÚNG HƯƠNG LINH 

Xin mời môn đồ/ tang gia hiếu quyến

Hoan hỷ đến trước linh đài

Tất cả thứ tự đều quỳ

Một lòng làm lễ tưởng niệm.

Dâng hương lên án cúng dường

Cúi lễ hương linh 2/4 lạy

Tất cả mọi người đều ngồi

Chí thành lắng nghe làm lễ. (O)

Hoa sen nở rộ ở cõi lành

Hương linh tỏ ngộ với chân tâm

Tin sâu nhân quả và chánh tín

Con đường Bát chánh rất thậm thâm.

Nam Mô Phật.

Nam Mô Pháp.

     Nam Mô Tăng. (O) 

1) Nhất tâm triệu thỉnh:

Nương tựa Tam Bảo, hành trì năm điều đạo đức, không làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch bằng cách phát nguyện ngồi thiền, ăn chay, tụng kinh, và niệm Phật.

Hôm nay cúng hương linh cố Phật tử ……………………………. Pháp danh……….….. ….sanh ngày …………… vãng sanh lúc …… ngày………………… tại…………hưởng thọ / dương…….

Bây giờ lễ phẩm kính dâng, để con cháu tỏ lòng hiếu thảo, nương nhờ Tam Bảo chứng minh, cung thỉnh hương linh, về lại linh tiền, thính pháp nghe kinh, hưởng cam lồ pháp vị. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh. (O)

Kính mời Đại Chúng cùng niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca ba lần.

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (O)

 2) Nhất tâm triệu thỉnh:

Biết thân giả tạm,

Ngộ tánh chơn thường.

Sống trong tỉnh thức,

Chết trong an vui.

Hôm nay cúng tiến hương linh cố Phật tử ………..…… Pháp danh…………………. sanh ngày ………….. vãng sanh lúc …… ngày… tại…………hưởng thọ / dương……………….….

Nghe lời Phật pháp,

Tỏ ngộ tự tâm,

Dứt sạch mê lầm,

Vãng sanh Tịnh độ.

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh. (O)

Kính mời Đại Chúng cùng niệm danh hiệu đức Bồ Tát Quan Thế Âm ba lần. 

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ. (O)

 3) Nhất tâm triệu thỉnh:

Con đường Bát Chánh rất thậm thâm

Chúng ta tu học với nhất tâm 

Pháp học, pháp hành luôn tinh tấn

Khai nguồn tuệ giác thoát mê lầm.

Hôm nay cúng tiến hương linh cố Phật tử ……………… Pháp danh………………. sanh ngày ………….. vãng sanh lúc …… ngày… tại…………hưởng thọ / dương…………………….

Sen vàng nở rộ,

Tỏa ánh hào quang,

Chim hót thông reo,

Vui lời Diệu Pháp.

Nay được duyên lành nương nhờ Đức Phật, bây giờ đây thính pháp nghe kinh, hương linh một dạ chí thành, hướng về Tam Bảo trọn lòng kính dâng. 

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh(O)

Kính mời Đại Chúng cùng niệm danh hiệu đức Bồ Tát Địa Tạng ba lần. 

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (O) 

Kính mời Hương Linh dùng Cơm 

Hôm nay dâng cúng cơm nầy
Sắc, hương, mỹ, vị biến đầy hư không
Thành tâm tha thiết ngưỡng mong
Hương linh nạp thọ, trọn lòng kính dâng. 

Kính mời Hương Linh dùng trà (O)

Thân từ giả thế gian,

Tâm tự tại an nhàn

Đến đi không vướng mắc,

Vượt thoát cảnh trần gian.

Cha mẹ/ người thương còn tại thế,

Dâng pháp thực cúng dường.

Nay cha/ mẹ không còn nữa,

Đức hạnh phải noi gương.

Lạy tạ hương linh hai/ ba lạy. (O)

 Lễ cúng linh đã mãn,

Việc hiếu thảo chu toàn,

Tất cả các cháu con,

Đều một lòng niệm Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật (O) 

 

Facebook Comments Box

Trả lời