820 lượt xem

Tin Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Đức Viên Tịch

Chùa Pháp Nhãn

Đức Phật dạy rằng:

Các hành vô thường

Là pháp sanh diệt

Sinh diệt hết rồi

Tịch diệt là vui.

Vừa nhận tin viên tịch của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Đức, Viện Chủ Chùa Đạo Quang ở Garland, Texas, Bốn Chúng Chùa Pháp Nhãn chúng con xin nhất tâm góp phần cầu nguyện Cố Trưởng Lão vừa viên tịch cao đăng Phật quốc.

Chúng con thành kính chia buồn cùng Trưởng Lão Hòa thượng Thích Chơn Trí, Pháp quyến, và gia quyến.

Chúng con xin nhất tâm kính đảnh lễ Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Đức tam bái.

Nam Mô Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo chứng minh.

Trưởng Lão Hòa thượng Thích Tịnh Đức ngồi thứ hai từ bên phải qua.

News the Most Venerable Elder Master Thích Tịnh Đức passed away

Facebook Comments Box

Trả lời