34 lượt xem

Hình Ảnh Thọ Giới Sa Di và Truyền Đăng cho Sư Chú Pháp Thanh

Chùa Pháp Nhãn

 

Images, Lamp Transmission, and Novice Ordination for Dharma Brother Pháp Thanh

Facebook Comments Box

Trả lời