151 lượt xem

Kinh Dạy Thực Tập và Nuôi Dưỡng Các Điều Lành Hàng Ngày

 Thích Trừng Sỹ

 

KINH DẠY THỰC TẬP và NUÔI DƯỠNG 

CÁC ĐIỀU LÀNH HÀNG NGÀY

 

Trong Kinh Tăng Chi Bộ[1] (Anguttara Nikàya)

Chương III – Ba Pháp

XV. Phẩm Cát Tường

Số 150. Buổi Sáng Tốt Ðẹp

 

Đức Thế Tôn dạy rằng:

– Này các đệ tử, vào buổi sáng, thân làm điều lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, thì chúng ta có một buổi sáng tốt đẹp.

– Này các đệ tử, vào buổi trưa, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, thì chúng ta có một buổi trưa tốt đẹp.

– Này các đệ tử, vào buổi tối, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, thì chúng ta có một buổi tối tốt đẹp.

Khi có niềm tin chánh tín và sâu sắc vào nhân quả, tạo nhân, duyên tốt đẹp, tất cả đều đưa đến kết quả tốt đẹp, thì chúng ta không cần xem ngày giờ tốt xấu, cúng sao giải hạn, đốt vàng mã, xin xâm, bói toán, xem phong thủy, v.vv… Tốt hay xấu, thiện hay ác, lành hay dữ là do các hành động, lời nói, và ý nghĩ của mình tạo tác ra mà thôi. 

 

Vầng sao lành, mây lành

Sát na làm điều lành

Ý niệm làm điều lành

Thân tâm thường tĩnh lặng.

 

Buổi sáng làm điều lành

Buổi trưa làm điều lành

Buổi tối làm điều lành.

Ta có một ngày vui.

 

Buổi sáng nghĩ điều lành

Buổi trưa nghĩ điều lành

Buổi tối nghĩ điều lành.

Ta có một ngày vui.

 

Buổi sáng nói điều lành

Buổi trưa nói điều lành

Buổi tối nói điều lành

Ta có một ngày vui

Ta có một tuần vui

Ta có một tháng vui

Ta có một năm vui, và

Ta có cuộc đời vui.

 

Thân, khẩu, ý làm lành

Cúng dường bậc Phạm Hạnh.

Đi trên đường chân chánh

Làm lợi lạc quần sanh.

.

Khi ý thức rõ các việc nêu trên, chúng ta luôn luôn thực hành và phát triển các hành động CHÂN CHÁNH của Thân, Khẩu, và Ý để góp phần đem lại hòa bình, an vui, và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong đời sống hiện tại.

Dưới đây là các hành động THIỆN của Thân, Khẩu, và Ý chúng ta cố gắng nuôi dưỡng, duy trì, và phát triển chúng tốt đẹp trong đời sống hằng ngày để làm lợi ích cho đời.

a) Thân thiện có ba: Không sát sanh, không trộm cắp, và không tà dâm.

b) Khẩu thiện có bốn: Không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, và không nói lời hung ác.

c) Ý thiện có ba: Không tham lam, không sân giận, và không si mê.

Khi ý thức rõ các việc như vậy, chúng ta quyết tâm tránh xa các hành động BẤT THIỆN của Thân, Khẩu, và Ý để không đem lại bất hòa, bất an, và bất hạnh cho gia đình, học đường, và cho cả xã hội ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. 

Dưới đây là các hành động BẤT THIỆN của Thân, Khẩu, và Ý chúng ta cố gắng nhận diện, ngăn ngừa, và chuyển hóa chúng.

a) Thân bất thiện có ba: Sát sanh, trộm cắp, và tà dâm.

b) Khẩu bất thiện có bốn: Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, và nói lời hung ác.

c) Ý bất thiện có ba: Tham lam, Sân giận, và si mê.

 

Khi hiểu và thực hành tốt đẹp được như vậy, chúng ta có khả năng góp phần đem lại những món quà tu tập, an vui, và hạnh phúc đích thực cho thế gian này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

By Thích Trừng Sỹ

 

Nurturing the Three Wholesome Karmas

 

[1] https://www.budsas.org/uni/u-kinh-tangchibo/tangchi03-1116.htm

 

Facebook Comments Box

Trả lời