433 lượt xem

Kính vần thơ học Đạo Từ Bi

Quảng An

MẮT THƯƠNG NHÌN XUỐNG CÕI ĐỜI
Chút quà chia sẻ đáng bao
Nhưng người cơ nhở dạt dài ước mơ
Vạn bàn tay chẳng hững hờ
Người cho kẻ nhận nên thơ cuộc đời
Nhiệt tâm người thực hiện ơi!
Mắt Thương Nhìn xuống Cõi Đời thiết tha
Thiện hành giữa chốn Ta Bà
Sống vì người khác tâm mà ổn an
Nguyện kiếp đời gặp Đạo Vàng
Từ Bi ươm hạt chứa chan Phước lành!…
 
Quảng An Houston, TX.
Xin chuyển tải lời thơ đến cùng Đại chúng trong tinh thần học Phật Pháp tiếp thu rõ ràng và biết ứng dụng thiết thực bằng hành động chuyển hoá Tam độc, buông lơi Tứ Tướng thì tâm thái liền an vui, lợi mình lợi người hầu tiến bước trên đường giải thoát chớ nói hay hành dở thì cũng như trò chơi “ leo cột mở “ mà ngày học Tiểu học QA đã từng tham dự cứ cố up up up
up and ụp ụp ụp hay như con Kiến: 
 
KIẾN BÒ LOANH QUANH
 
Cứ trong chén bò loanh quanh
Nghe đâu có khoá tu hành thích ham
Dự tu rồi lại loạn đàm (đa sự)
Tiếp thu thì ít ôm cam sự đời
Nghe thuyết Pháp, Pháp thuyết lơi
Điểm trang dáng vẻ tu hời thời trang
Đụng vô biết đá biết vàng?!  (Bồ-đề gai)
Phụ lòng Phật Tổ, người mang bảo hoài     
Tỉnh thức mà hãy nguôi ngoai (phan duyên đời)
Tranh thủ mọi lúc trong ngoài hướng tu
Vô Minh như ngục giam tù
Nhận biết sai đúng thoát u mê liền
Dự tu Phước báo, tuỳ duyên
Ai người hướng Đạo mọi niềm ổn an
 
Quảng An Houston , TX.
 
Tuy ở xa không có mặt dự tu như đã định nhưng tranh thủ tu, tu trong mọi thời như Chư Tăng dạy và xin tuỳ hỷ cùng Phật tử đủ duyên dự tu thật thụ trong các Đạo Tràng và tri ân những Thiện Tri Thức ngoại hộ, nội hộ đã thiết lập những trung tâm Tu Học vô ngã vị tha.
 
Thấy ra vạn Pháp giai không
An nhiên mà bước trên dòng nhân sinh
Đạo Mầu vì diệu hữu tình
Bản Lai Tánh Thể ánh minh mọi thời!
QA
Facebook Comments Box

Trả lời