395 lượt xem

Năm Câu Ôn Tập Trong Bài Kinh Thiện Sinh

Chùa Pháp Nhãn

 

Năm Câu Ôn Tập Trong Bài Kinh Thiện Sinh

 

1/        Bài Kinh Thiện Sinh này tổng cộng có mấy phương?

2/        Xin quý vị cho biết mỗi phương tượng trưng cho ai?

3/        Trong Bài Kinh Thiện Sinh này, quý vị có tâm đắc và thích nhất là phương nào, lý do, vì sao?

4/        Khi đủ duyên học và nghe Bài Kinh Thiện Sinh này, quý vị cảm nghĩ như thế nào về những lời Phật dạy cách đây hơn 2.600 năm qua cho tới ngày nay trong xã hội hiện đại?

5/        Quý vị cảm nhận như thế nào khi chúng ta có lớp học Phật Pháp qua ZOOM?

 

Five Review Sentences in the Thiện Sinh Sutra

1 / How many directions in total does this Thiện Sinh Sutta  have?

2 / Please tell us who each direction represents?

3 / In this Thiện Sinh Suttas, which direction do you like and like most, the reason, why?

4 / When you are qualified to study and listen to this Thiện Sinh Sutra, how do you feel about the teachings of the Buddha over 2,600 years ago until this day in modern society?

5 / How do you feel when we have Dharma class through ZOOM?

 

Facebook Comments Box

Trả lời