75 lượt xem

Pháp Học Pháp Hành – Phật Tâm Đản Sanh

Cư Sĩ Quảng An

PHÁP HỌC PHÁP HÀNH _ PHẬT TÂM ĐẢN SANH

Ghi âm Bài Pháp cúng dường

Nghe lời Thầy giảng mà thương Phật nhiều

Hằng ngày nhớ tưởng cảm chiêu

Mời Phật Tâm thức yêu kiều đản sanh

 

Thì đời tràn ngập phước lành

An vui hạnh phúc chúng sanh thoát nàn

Ngày ngày Phật ngự tâm can

Ta Bà uế trược chuyển đàng thanh lương

 

Thường Lạc Ngã Tịnh hằng thường

Phật Tâm thức dậy mười Phương chung là

Nam mô Từ Phụ Thích Ca

Đản Sanh thị hiện khai Hoa Đạo Từ    ( PĐ 2645 )

 

Hướng người về nẽo Chân Như

Truyền trao Giáo Pháp Kinh Thư dẫn đường

Phật về trao trọn tình thương

Khéo mời Tâm Phật hằng thường đản sanh

Nam Mô Lâm Tì Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. PĐ 2645, PL 2565 – 2021

Quảng An Houston, Tx, USA

Pt QA nhân đọc bài Pháp của Thầy Tánh Tuệ: Khéo Mời Phật Đản Sanh nhân Chùa Vạn Phước ở San Diego, CA tổ chức Mừng Lễ Phật Đản tmuộn. Thầy giảng về: Pháp Học, Pháp Hành. Pt QA cảm tác bài thơ xin cúng dường và chia sẻ Đại chúng.

Facebook Comments Box

Trả lời